Component 冫ice

冫, variant of ice, serves as semantic component to form characters. Characters formed by the semantic component 冫express meanings related to cool, cold, low temperature, etc such as 冷, 冬, 凉, 冻, 冰, 寒, 凄, 凌, 凛, 凝, 冽.


Characters formed by the semantic component 冫

There are 51 characters formed by the semantic component 冫

汉字

拼音

笔划

汉字

拼音

2

bīng

5

féng,píng

5

gāng

5

tài

6

bīng

6

chòng,chōng

6

6

jué

6

7

dòng

7

kuàng

7

lěng

7

7

mǐn

7

7

pàn

8

jìng

8

liè

8

xiǎn

8

jiān

8

qià

9

měi

9

sōu

9

10

diāo

10

liáng,liàng

10

líng

10

10

sōng

10

zhǔn

10

dòng

10

jìng

10

gàn

10

10

qìng

11

còu

11

jiǎn

11

yīn

12

zhǔn

12

cāng

12

12

ái

12

mǐng

10

liáng

13

cuī

14

15

lǐn

15

duó

15

lǐn

15

jìn

16

níng

16

17

 

 

 

Leave a Reply