Component 土 a heap of soil

土, a pictographic character of a heap of soil, serves as semantic we well as phonetic component to form characters. Characters formed by the semantic component 土 express meanings related to soil, earth, or land.


Characters formed by the phonetic component 土

吐肚杜钍靯 tǔ dù dù tǔ dù

Characters formed by the semantic component 土

There are 462 characters formed by the semantic component 土.

笔划

汉字

拼音

笔划

汉字

拼音

3

4

4

5

shèng

5

5

kuɑi

5

5

5

tǐng

6

cháng,chǎng,chɑng

6

de,dì

6

6

guī

6

6

kuàng

6

6

wéi,xū

6

6

6

zài

6

zhèn

6

dàng

6

qià

6

qiān

6

qiān

6

shɑn

6

xiɑ

6

6

zhuó

6

zǒu

7

7

bǎn

7

bèn

7

fáng,fāng

7

fén

7

fèn

7

huài

7

jiān

7

jūn

7

kǎn

7

kēng

7

kuài

7

7

qí,yín

7

tān

7

tán

7

7

zhǐ

7

zhuì

7

zuò

7

7

7

7

méi

7

7

jiá

7

jǐng

7

jīng

7

jīng

7

rǒng

7

7

niè

7

qǐn

7

tún

7

xūn

7

7

zhǐ

8

ào

8

ào

8

bàn,pǎn

8

chè

8

chí,dǐ

8

chuí

8

diàn

8

gān

8

kě,kē

8

kūn

8

8

lǒng

8

8

8

8

píng

8

8

tǎn

8

tuó

8

8

qiū

8

8

dài

8

8

gòu

8

guà

8

8

8

líng

8

lǒng

8

8

8

min

8

páo

8

tái

8

táng

8

xuè

8

yǎng

8

zhǐ

8

zhì

8

zhù

9

ǎn

9

chá

9

chéng

9

9

dàng

9

diàn

9

dié

9

dòng,tóng

9

duǒ,duǒ

9

ě

9

9

gāi

9

gòu

9

guǐ

9

hòu

9

9

jiōng

9

kǎi

9

kěn

9

kuǎ

9

lěi

9

nǎo

9

shǎng

9

xíng

9

9

yán

9

yáng

9

yáo

9

yín

9

yuán

9

duǒ

9

bāng

9

bing

9

zhēng

9

chǐ

9

9

9

duī

9

9

guāng

9

hɑng

9

9

hóng

9

9

9

shǒu

9

xié

9

yīn

9

zhào

10

āi

10

bù,pǔ

10

chéng

10

gěng

10

guō

10

hàn

10

làng

10

liè

10

mái,mān

10

què

10

shí

10

10

xūn

10

yìn

10

yuàn

10

10

běng

10

10

10

10

póu

10

huɑ

10

xiá

10

qín

10

jiōng

10

juǎn

10

jùn

10

liè

10

cén

10

xiàn

10

xīng

10

10

yǒng

10

zhé

10

chuí

11

ǎn

11

11

dài

11

11

duī

11

duǒ

11

duò,huī

11

11

11

jǐn

11

11

lèng

11

lǔn

11

11

niàn

11

péi

11

péng

11

pí,pì

11

qiàn

11

sào

11

táng

11

11

11

11

11

zhí

11

zhǔn

11

11

11

è

11

jiān

11

11

guō

11

cǎi

11

xiàn

11

kūn

11

zhí

11

àn

11

11

běng

11

chǒng

11

chù

11

11

dōng

11

fɑng

11

gāng

11

11

11

quán

11

11

kōng

11

kun

11

qīng

11

shen

11

11

suì

11

tán

11

wǎn

11

12

bǎo,bǔ,pù

12

12

chūn

12

dɑ,tǎ

12

12

dié

12

duàn

12

gèng

12

hòu

12

huāng

12

kān

12

léng

12

ruán

12

tuó

12

wān

12

yàn

12

yīn

12

jiē

12

cháng

12

chéng

12

kuài

12

bào

12

nǎo

12

zàng

12

è

12

bǎo

12

duī

12

è

12

féng

12

fēng

12

huán

12

huáng

12

jiǎn

12

jiǎng

12

jiè

12

jīn

12

lěi

12

liàn

12

máo

12

méi

12

píng

12

yìn

12

12

wen

12

12

xuān

12

yáo

12

12

12

zhèn

12

zhòng

12

zhuàn

12

zōng

13

bàng

13

chéng

13

gāng

13

13

gōng

13

lǎng

13

13

13

sài,sāi,sè

13

13

13

táng

13

tián

13

wěng

13

xiè

13

yuán

13

xūn

13

kǎi

13

13

13

què

13

yíng

13

zhǒng

13

ài

13

tián

13

chéng

13

guō

13

hɑi

13

13

xiàn

13

13

liù

13

13

péng

13

péng

13

shí

13

13

yán

13

13

yǒng

13

zhèng

10

yuán

10

xu

14

chěn

14

jìn

14

jìng

14

kàn

14

liáng

14

màn

14

qián

14

qiáng

14

shāng

14

shú

14

shù

14

shuàng

14

14

yàn

14

yōng

14

huáng

14

14

qiàn

14

zhuān

14

diàn

14

cháng

14

14

chén

14

zhuì

14

14

duò

14

bèng

14

biāo

14

14

cuī

14

zhì

14

14

lǒu

14

14

14

méi

14

ōu

14

qiǎng

14

shèng

14

wei

14

zēng

14

zhàng

14

zhǐ

14

zhu

15

ào

15

chí

15

cūn

15

dūn

15

fán

15

15

qiāo

15

shàn

15

shàn

15

zēng

15

fén

15

15

dūn

15

15

dèng

15

tuǎn

15

duò

15

jiɑn

15

kuài

15

15

15

qiáo

15

tán

15

tán

16

16

16

lǎn

16

yōng

16

qiáng

16

16

dàng

16

kěn

16

tán

16

ài

16

qiāo

16

xué

16

diàn

16

huài

16

jiāng

16

16

16

rǎng

16

17

háo

17

17

17

17

xūn

17

kuàng

17

dǎo

17

jin

17

xiàn

17

qiàn

17

ruán

18

lěi

18

wéi

19

19

19

tán

19

huài

19

ruǐ

19

yán

20

rǎng

20

lǒng

20

lǒng

20

chán

20

lín

20

xūn

22

yán

23

lěi

24

25

wān

 

 

 

Leave a Reply