Component 山 mountain

Component 山 mountain

山, a pictographic character of a mountain, serves as semantic component to form characters. Characters formed by the semantic component 山 express meanings related to mountain, stone, or tall things, etc. 山 also serves as phonetic component.Characters formed by the phonetic component 山

汕疝讪 have the same pronunciation shàn
圸舢 have the same pronunciation shān

Characters formed by the semantic component 山

There are 362 characters formed by the semantic component 山

笔划

汉字

拼音

笔划

汉字

拼音

3

shān

4

5

huì

5

àn

5

huì

5

5

xiān

6

6

6

6

suì

6

6

6

屿

6

hàn

6

chū

6

è

6

hóng

6

rèn

6

shēn

6

yin

7

ào

7

7

cén

7

chà

7

dǎo

7

gàng,gǎng,gāng

7

lán

7

7

qiān

7

7

xiàn

7

7

bǎn

7

7

áng

7

fén

7

jié

7

jiè

7

7

qián

7

wán

7

7

yǎo

7

yuè

8

àn

8

dài

8

dōng

8

gǒu

8

8

jiǎ

8

8

岿

kuī

8

lǐng

8

mǎo

8

mín

8

tiáo

8

tóng

8

xiù

8

xué

8

yán

8

8

yuè

8

gāng

8

zuò

8

ào

8

xiù

8

biɑn

8

zɑi

8

8

8

8

kuàng

8

8

lǐng

8

8

ping

8

8

8

8

tiáo

8

tuó

8

xuè

8

yǎng

8

zuò

9

dòng,tóng

9

jiāo

9

jiào,qiáo

9

luán

9

shì,zhì

9

xiá

9

xún

9

yáo

9

zhēng

9

shí

9

tóng

9

ān

9

9

chéng

9

dié

9

é

9

ěn

9

ér

9

9

gāi

9

qiǎ

9

9

huán

9

9

9

9

9

luò

9

9

9

quán

9

wéi

9

wéi

9

xié

9

9

yòu

10

10

é

10

fēng

10

jùn

10

kàn

10

lāi

10

làng

10

láo

10

náo

10

qiào

10

10

xiá

10

xiàn

10

é

10

dǎo

10

fēng

10

gào

10

gěng

10

huà

10

10

què

10

qún

10

róng

10

shēn

10

10

峿

10

xiǎn

10

yín

10

yōu

11

bēng

11

chóng

11

cuī

11

11

guō

11

11

jué

11

kōng

11

líng

11

11

xiáo

11

11

yān

11

yín

11

zhǎn

11

11

sōng

11

dōng

11

11

lái

11

gǎng

11

kūn

11

kūn

11

yín

11

lún

11

lún

11

11

11

chóng

11

dōng

11

duǒ

11

11

hán

11

jié

11

jué

11

lín

11

mín

11

11

wěi

11

zhēng

11

zhēng

11

12

chá

12

cuó

12

崿

ě

12

12

kān

12

lǒu

12

méi

12

qiàn

12

qīn

12

róng

12

wǎi,wēi

12

wéi

12

12

12

zǎi

12

12

suì

12

lán

12

cuó

12

yáng

12

shì

12

fēng

12

hán

12

huàn

12

huáng

12

12

12

ke

12

12

12

měi

12

yán

12

qi

12

qiú

12

12

tíng

12

wēi

12

yǎn

12

yán

12

yáng

12

yǎo

12

12

12

12

zhì

12

zhù

12

zōng

12

zōng

13

áo

13

13

niè

13

shèng

13

sōng

13

13

kǎi

13

bēng

13

cāng

13

dàng

13

diān

13

cuī

13

jié

13

kāo

13

liú

13

qīn

13

róng

13

ruo

13

shi

13

13

wěng

13

13

yǒng

14

14

zhàng

14

zōng

14

dié

14

zhǎn

14

zhǎn

14

14

lǒu

14

cēn

14

cáo

14

yǎn

14

wěi

14

dǎo

14

dǎo

14

嵿

dǐng

14

tuò

14

liáo

14

kāng

14

lóng

14

qiāng

14

sǒng

14

14

xiàng

14

14

zuǐ

15

15

céng

15

dèng

15

lín

15

zūn

15

yáo

15

jiào

15

ào

15

qīn

15

láo

15

jué

15

15

jiàng

15

jiāo

15

jiāo

15

qín

15

jué

15

15

liáo

15

liáo

15

15

yān

15

yáo

15

zhàn

16

xiè

16

16

náo

16

16

16

xué

16

xiǎn

16

16

niè

16

zhān

16

wei

16

16

16

zuì

13

17

nì,yí

17

yuè

17

lǐng

17

dǎo

17

jié

17

17

róng

17

嶿

ru

17

yǐn

18

xī,xī

18

guī

18

jié

19

diān

19

yíng

19

yán

20

chán

20

wēi

20

20

20

lóng

20

lóng

20

quán

20

yǐng

21

kuī

21

chǎo

22

náo

22

diān

22

luán

22

yán

22

yán

22

cuán

22

niè

23

yǎn

23

diān

23

yǎn

24

kuí

 

 

 

Leave a Reply