Component 日 the sun

Component 日 the sun

日, pictographic character of the sun, serves as semantic component to form characters. Characters formed by the semantic component 日 have to do with the sun, light, time, dryness, etc such as 明, 早, 晚, 旧, 旭, 时, 旷, 晒, 昆, 旺, 昏, 晕, 暖.


Characters formed by the semantic component 日

There are 268 characters formed by the semantic component 日.

笔划

汉字

拼音

笔划

汉字

拼音

4

5

dàn

5

jiù

6

6

6

6

xún

6

zǎo

6

zhǐ

6

tiāo

6

xié

7

gàn

7

hàn

7

kuàng

7

shí

7

yáng

7

chǎn

7

7

jié

7

tái

7

8

áng

8

chāng

8

fǎng

8

fēn

8

hào

8

8

hūn

8

kūn

8

mín

8

míng

8

tán

8

wàng

8

8

xīn

8

8

yún

8

8

shēng

8

bǎn

8

bèi

8

chūn

8

fǎng

8

guì

8

8

8

mín

8

qǐn

8

shí

8

tūn

8

8

xuān

8

yán

8

9

biàn

9

chǎng

9

chūn

9

dié,yì

9

lóng

9

mǎo

9

mèi

9

9

shì

9

shì

9

xiǎn

9

xīng

9

9

xuàn

9

yìng

9

9

zǎn

9

zhāo

9

zhòu

9

zuó

9

bǐng

9

bǐng

9

hūn

9

ǎi

9

áng

9

dōng

9

fèi

9

hào

9

kuàng

9

líng

9

9

wēn

9

9

shèn

9

yáng

9

zhěn

9

zòng

10

cháo

10

huàng,huǎng

10

huī

10

jìn

10

shài

10

shǎng

10

shèng

10

xiǎo

10

xuǎn,xuān

10

yàn

10

10

yùn,yūn

10

shí

10

jìn

10

gāi

10

hǒng

10

huǎng

10

jiǎo

10

10

kuí

10

shèng

10

tiǎo

10

tóng

10

xiǎng

10

zhì

11

11

chén

11

hán

11

hào

11

huì

11

wǎn

11

11

11

xiàn

11

zhé

11

zhé

11

zhòu

11

hàn

11

wǎn

11

jùn

11

kūn

12

àn,ǎn,yǎn

12

guǐ

12

jīng

12

jǐng

12

liàng

12

12

12

qíng

12

shǔ

12

12

zàn

12

zhì

12

zuì

12

yìng

12

12

chēng

12

shǔ

12

fēi

12

lín

12

12

shǎn

12

tiǎn

12

wǎn

12

wǎn

12

wǎng

12

xiǎo

12

12

zhǒu

12

zhuó

13

àn

13

gèng

13

kuí

13

mǐn

13

nuǎn

13

wěi

13

xiá

13

xuān

13

13

yùn

13

huī

13

yáng

13

chūn

13

jián

13

mào

13

nán

13

qíng

13

suǒ

13

13

13

zhěng

14

ài

14

gǎo

14

14

míng

14

14

chàng

14

14

14

hào

14

jiǎo

14

kǎi

14

14

14

14

14

wěng

14

yàn

14

yáo

15

bào,pù

15

hàn

15

xiān

15

xiàng

15

zàn

15

15

chuán

15

cōng

15

dài

15

hào

15

huàng

15

huì

15

15

mèn

15

piē

15

xiè

15

xuán

15

zhāng

16

tóng

16

tūn

16

16

16

zhào

16

tán

16

fèi

16

hào

16

16

jǐng

16

jìng

16

liáo

16

lín

16

shěn

16

tǎn

16

16

xiǎo

17

méng

17

shǔ

17

xīng

17

ài

17

jiǎo

17

bào

17

shēn

17

yàn

17

17

18

xūn

18

yào

18

zān

18

zān

18

kuàng

18

18

19

bào,pù

19

dié

19

chén

19

uu

20

20

huò

20

20

róng

20

yàn

21

nǎng

21

lóng

23

shài

23

luán

23

luǒ

23

yǎn

24

tǎng

25

zhú

 

 

 

Leave a Reply