Component 氵 water

Component氵 water

氵, derived from 水, serves as semantic component to form characters. 氵 is an extremely important component because it can form more than one thousand characters. Characters formed by the component 氵 have to do with water such as 江河流海洋澡沐浴泪. 


See also the component 

Characters formed by the semantic component 氵

There are 1035 characters formed by the semantic component 氵.

笔划

汉字

拼音

笔划

汉字

拼音

3

shuǐ

5

diāo

5

fàn

5

氿

guǐ,jiǔ

5

hàn

5

huì

5

pà,pā

5

tīng

5

zhī

5

5

miǎn

5

6

chà

6

chí

6

dà,tài

6

hán,hàn

6

6

jiāng

6

6

6

shàn

6

shāng,tàng,tāng

6

6

wán

6

6

6

xùn

6

6

6

fàn

6

qiú

6

chuàn

6

jiǔ

6

máng

6

qiān

6

zhuó

6

tu

6

tuō

6

zhōng

7

biàn

7

biàn

7

cāng

7

chén

7

dùn,zhuàn

7

fàn

7

fén

7

fēng

7

féng

7

gōu

7

gǔ,yù

7

hàng

7

7

jǐng

7

7

7

lún

7

méi,mò

7

mén,wèn

7

7

miǎn

7

7

òu,ōu

7

pèi

7

7

7

qiān

7

qìn

7

ruì

7

shà,shā

7

shěn

7

tài

7

wāng

7

wéi

7

7

xiōng

7

7

yuán

7

yún

7

zhī

7

zhǐ

7

7

7

chōng

7

jué

7

gàn

7

fāng

7

tài

7

7

hóng

7

7

huò

7

zhī

7

7

7

jūn

7

pài

7

méi

7

niú

7

7

pàn

7

7

yǎn

7

汿

7

yóu

7

7

8

bì,mì

8

8

bó,pō

8

duǒ

8

8

fèi

8

8

gān

8

8

8

hóng

8

jiān,qiǎn

8

jīng

8

jiǒng

8

8

jù,jǔ

8

lèi

8

8

líng

8

lóng,shuāng

8

8

luò

8

mǎo

8

mèi

8

8

mǐn

8

8

ní,nì

8

nìng

8

pàn

8

pào,pāo

8

pēng

8

8

8

qiú

8

shù

8

8

tuó

8

xiè

8

xiè

8

xuàn

8

沿

yán

8

yāng

8

8

yǒng

8

yóu

8

8

zhān

8

zhǎo

8

zhì

8

zhù

8

kuàng

8

zhī

8

8

yōu

8

bēn

8

chēng

8

8

dàn

8

tuō

8

8

8

8

huì

8

jiā

8

8

jué

8

chù

8

yuè

8

shēng

8

8

tián

8

zhōng

8

9

9

chǎn

9

9

dòng

9

ér

9

ěr

9

fú,fù

9

guāng

9

hǎixún,xún

9

hóng

9

hǔ,xǔ

9

huán

9

huí

9

huì,kuài

9

hún,hǔn

9

huó

9

jì,jǐ

9

9

jiā

9

jiāo

9

jié

9

jīn

9

jìn

9

kuāng

9

liè

9

liú

9

luò

9

9

míng

9

nóng

9

pā,pài

9

píng

9

qià

9

9

9

shī

9

táo

9

9

9

wéi

9

wěi

9

洿

9

xǐ,xiǎn

9

xián

9

xiáo

9

9

xún

9

yáng

9

yīn

9

zhēn

9

zhōu

9

zhū

9

zhuó

9

xiè

9

xiōng

9

àn

9

chéng

9

jiàn

9

hòu

9

huī

9

jiàng

9

jìng

9

kǎo

9

lěi

9

9

pán

9

pe o le

9

9

9

9

quán

9

yiè

9

9

tǐng

9

xíng

9

9

9

泿

yín

9

yìn

9

zài

9

zhǐ

9

zhì

10

bāng

10

10

cén

10

chōng,yǒng

10

10

é

10

10

guō,wō

10

hǎi

10

hǎilǐ

10

hán,hàn

10

hào

10

huàn

10

huàn

10

jiàn

10

jìn

10

juān

10

jùn,xùn

10

lāi

10

làng

10

láo,lào

10

10

lián

10

liú

10

měi

10

niǎn

10

niè

10

10

rùn

10

10

shè

10

10

10

tāo

10

10

10

wéi

10

10

10

xiāo

10

10

10

yún

10

zhàng,zhǎng

10

zhè

10

zhuó

10

jiā

10

jīng

10

yǐng

10

chēng

10

chōng

10

chún

10

yōu

10

dòu

10

to ko

10

fāng

10

féng

10

gēng

10

hǎn

10

hàn

10

hēng

10

hóng

10

xiàn

10

jiǒng

10

kùn

10

lǎn

10

láo

10

lèi

10

10

liè

10

shèn

10

máng

10

suī

10

浿

pèi

10

pīng

10

qiú

10

shuì

10

shuì

10

10

tóng

10

10

tūn

10

wěi

10

10

xiào

10

10

zhǐ

11

bàn

11

chún

11

cóng

11

cuì

11

dàn

11

diàn

11

dòu,dú

11

féi

11

11

gàn

11

guàn

11

hán

11

hào

11

11

11

huái

11

hún,hǔn

11

jiàn,jiān

11

lín,lìn

11

líng

11

11

miǎn,shéng

11

nào

11

11

11

qīng

11

11

shēn

11

shèn

11

shū

11

shuàn

11

sōng

11

tǎng

11

táo

11

tiān

11

tiǎn

11

wò,yuān

11

11

xiáo

11

11

yān

11

11

yín

11

11

11

11

yuān

11

zhǔ

11

涿

zhuō

11

11

11

lèi

11

lái

11

11

qiǎn

11

11

lún

11

zhè

11

yān

11

liáng

11

11

bèn

11

biāo

11

淿

11

chāng

11

jìng

11

zhí

11

chuò

11

11

zhōu

11

shè

11

dōng

11

fēi

11

11

guǒ

11

11

11

hūn

11

qiè

11

jiǎn

11

11

11

juàn

11

kōng

11

11

11

máo

11

11

wèn

11

niǎn

11

11

pěng

11

píng

11

pài

11

11

qīng

11

11

ruò

11

11

shè

11

shěn

11

shòu

11

11

tuō

11

11

11

xìng

11

11

yīng

11

yuān

11

yuān

11

yuān

11

zhàng

12

12

chú

12

dòng

12

12

gài

12

gǎng

12

hōng

12

12

huá

12

huáng

12

jiàn,jiān

12

jiān

12

jiǎo,jiū,qiū

12

jiē

12

12

12

kuì

12

lóu

12

méi

12

měi

12

miǎn

12

miǎo

12

mǐn

12

pài

12

pén

12

湿

shī

12

shí

12

sōu

12

12

tàn

12

tián

12

tíng

12

tuān

12

wān

12

wéi

12

wèi

12

wēn

12

12

xiāng

12

xiè

12

xǔ,xū

12

12

xuàn

12

yān

12

yǎn

12

yǒng

12

yóu

12

12

yuán

12

zhā

12

zhā

12

zhàn

12

zhì

12

12

còu

12

jiǎn

12

zhēn

12

tāng

12

fēng

12

12

cān

12

yuān

12

chún

12

wéi

12

hún

12

āi

12

12

12

chán

12

chì

12

12

xián

12

è

12

12

fèng

12

féng

12

hóng

12

guǐ

12

niè

12

huàn

12

huì

12

zhuāng

12

huò

12

12

12

liàn

12

liàng

12

lóng

12

mǎn

12

méi

12

12

渿

nài

12

nǎn

12

nuǎn

12

tuàn

12

hā tū

12

12

12

qiāng

12

qiú

12

qiú

12

quán

12

róu

12

sāo

12

shěng

12

shēng

12

shī

12

12

wěi

12

12

yǎn

12

12

yìn

12

yíng

12

yíng

12

yǒu

12

12

zāi

12

9

13

13

bīn

13

chù,xù

13

diān

13

13

13

gǔn

13

hào

13

huàng

13

hǔn

13

huǒ

13

jiào

13

13

làn

13

13

13

liù,liū

13

luán

13

13

mǎn

13

mǎng

13

míng

13

13

nì,niào

13

pāng

13

13

qín,zhēn

13

róng

13

13

shè

13

13

13

tān

13

táng

13

tāo

13

wēi

13

wěng,wēng

13

13

xiǔ

13

xiù

13

yàn

13

13

yīn

13

yíng

13

13

yuán

13

zhì

13

13

gōu

13

lián

13

huì

13

miè

13

shī

13

13

yún

13

yín

13

cāng

13

zhǔn

13

13

ái

13

áo

13

féng

13

chéng

13

chún

13

13

13

yàn

13

13

jié

13

jìn

13

lián

13

lóng

13

lùn

13

13

méng

13

溿

pàn

13

13

suò

13

shí

13

shī

13

13

suī

13

suǒ

13

tài

13

13

wēn

13

13

yáo

13

xiǔ

13

yǎo

13

yuán

13

zāi

13

14

biāo

14

cáo

14

chún

14

cóng

14

cuǐ

14

14

gān

14

gǎn

14

guó

14

14

huàn

14

huáng

14

14

jiào

14

lǎn

14

lěi,luò,tà

14

liàn

14

lòu

14

14

màn

14

pēng

14

piào,piǎo,piāo

14

14

shù

14

tuán

14

wéi

14

xiāo

14

xuán

14

yǎn

14

yàng

14

14

yíng

14

zhāng

14

zhū

14

zōng

14

14

jiàn

14

òu

14

hàn

14

滿

mǎn

14

14

lóu

14

guō

14

14

14

14

gǔn

14

chǎn

14

shèn

14

zhǎng

14

ɑo

14

cháo

14

zhì

14

chóng

14

shuǎng

14

cóng

14

cōng

14

dàng

14

fàn

14

gài

14

guàn

14

hóng

14

14

jiàng

14

jǐn

14

kāng

14

kòu

14

kun

14

liáo

14

lóng

14

14

14

14

shāng

14

shāng

14

shù

14

táng

14

téng

14

14

14

14

14

14

14

14

yān

14

14

14

yōng

14

yōu

14

zhi

15

ào

15

chán

15

cháo

15

chè

15

chéng,dèng

15

fén,pēn

15

hào

15

hòng

15

huì

15

lán

15

láo,lào,lǎo,liáo

15

lín

15

15

pān

15

péng

15

15

qián

15

15

shān

15

shào

15

shù

15

15

sùn

15

15

tán,xún

15

tóng

15

wān

15

wàn

15

15

15

15

jié

15

jiāo

15

shān

15

yún

15

15

qián

15

潿

wéi

15

kuì

15

chéng

15

15

cōng

15

lào

15

jiàn

15

15

xún

15

rùn

15

miǎn

15

chán

15

cūn

15

dǐng

15

dùn

15

15

wéi

15

hán

15

hēi

15

jǐng

15

huà

15

15

15

jiào

15

15

liū

15

15

mǐn

15

nìng

15

qiáng

15

tān

15

shǔ

15

sōng

15

15

suì

15

15

15

xián

15

15

zhí

15

zhēn

15

zhǔ

16

bīn

16

chán

16

dàn,tán

16

duó

16

huán

16

16

16

lái

16

16

lián

16

16

méng

16

16

shì

16

suī

16

xiè

16

zǎo

16

huàn

16

16

nóng

16

zhuó

16

diàn

16

16

ǎi

16

càn

16

cɑng

16

chǔ

16

16

16

gǎn

16

dāng

16

huò

16

kuài

16

huì

16

jìn

16

liàn

16

lián

16

lǐn

16

líng

16

màn

16

16

澿

qín

16

16

shù

16

16

16

16

yōng

16

16

zhēn

16

zhì

17

17

17

háo

17

17

17

yǎng

17

zhuó

17

17

tāo

17

làn

17

jùn

17

shī

17

nìng

17

bīn

17

kuò

17

jìn

17

17

wéi

17

bīn

17

jìng

17

cuì

17

duì

17

wěi

17

17

qìng

17

濿

17

bo ku

17

miè

17

17

suǐ

17

wǎng

17

17

yǐn

17

yīn

17

yíng

17

yíng

17

yíng

18

bào,pù

18

biāo

18

chán

18

zàn

18

18

18

zhū

18

18

jiàn

18

luò

18

liú

18

shěn

18

xiè

18

yíng

18

chéng

18

wěi

18

huī

18

jiān

18

18

pán

18

18

18

瀀

yōu

19

hàn

19

xiè

19

yíng

19

lài

19

19

bīn

19

xiāo

19

19

yíng

19

yíng

19

duì

19

19

huái

19

huò

19

jiàn

19

lài

19

lián

19

qián

19

qìn

19

róng

19

shu

19

xiàn

19

xuè

20

fèn

20

guàn

20

jiǎn

20

ráng,ràng

20

yuè

20

lóng

20

20

chán

20

dài

20

fán

20

20

jiān

20

zhuó

20

lán

20

lán

20

liàn

20

lín

20

shuàng

20

20

yīng

20

yuān

21

hào

21

qián

21

21

fēng

21

shè

21

21

cóng

21

jué

21

lěi

21

21

yíng

21

yōng

22

22

yàn

22

zàn

22

tān

22

22

shàn

23

chǎn

23

dǎng

23

jiǎo

23

lán

23

yíng

24

24

làn

24

hào

24

zhú

25

wān

25

nǎng

26

luán

26

xiǎn

26

yàn

27

gàn

27

yàn

31

yàn

32

Leave a Reply