Component 灬 fire

Component 灬 fire

灬, variant of 火 fire, serves as semantic component to form characters in the top-bottom structure. Characters formed by the component 灬 express meanings related to fire, hot, high temperature, light, etc such as 蒸, 煮, 焦烈, 热, 照, 熬, 熏, 熟, 烹, 煎.


Characters formed by the component 灬

There are 40 characters formed by the component 灬.

笔划

汉字

拼音

笔划

汉字

拼音

4

huǒ

8

9

diǎn,diɑn

9

wéi

9

páo

10

gāo

10

liè

10

10

zhēng

10

10

xiāo

11

dào,tāo

11

pēng

11

yān

11

xiè

11

xūn

11

12

jiāo

12

rán

12

zhǔ

12

12

chǎo

13

jiān

13

shà,shā

13

13

zhào

13

liè

13

14

áo,āo

14

14

xióng

14

xùn,xūn

14

15

shóu,shú

15

16

16

yàn,yān

16

uu

18

ruò

18

dào

23

 

 

Leave a Reply