Component 玉 jade

Component 玉 jade

玉, a pictographic character of a string of jade, serves as semantic component to form characters. Characters formed by the semantic component 玉 express things related to jade, jade ware, jade processing, etc. 玉 also serves as phonetic component. 


Position of the component 玉 in a character: left, right, bottom

See also the radical and the component

There are very few characters formed by the phonetic component 玉

钰 砡 鈺  the same pronunciation yù

When 玉 serves as semantic component on the left side of a character, it is written as 王. In other cases, 玉 stays the same. There are 378 characters formed by the semantic component 玉.

Characters formed by the component 玉 ( 玉 stays the same )

笔划

汉字

拼音

笔划

汉字

拼音

5

5

10

13

è

13

shèng

15

yíng

15

liú

16

17

dàng

18

19

20

wèn

22

 

 

 

Characters formed by the component 玉 ( 玉 changed into 王 )

See also the radical 王

笔划

汉字

拼音

笔划

汉字

拼音

4

wáng,wàng

5

qiú

6

dīng

6

6

6

7

chàng

7

7

gān

7

jiǔ

7

7

7

7

chuàn

7

hóng

7

8

bīn,fēn

8

8

huán

8

jiè

8

jué

8

pín

8

qiāng

8

wán

8

wěi

8

yá,yà

8

yuè

8

jué

8

bàng

8

8

dǎn

8

hóng

8

jiān

8

mín

8

biàn

8

mén

8

9

9

9

dài

9

diàn

9

9

jiā

9

jué

9

9

líng

9

lóng

9

mín

9

9

shān

9

shēn

9

zhēn

9

zhēn

9

án

9

9

gǒu

9

jiǎ

9

9

liǔ

9

píng

9

rǎn

9

sháo

9

shēng

9

9

xuán

9

10

bān

10

chēng

10

cǐ,cī

10

dāng

10

ěr

10

gǒng

10

háng,héng

10

luò

10

tǐng

10

xún

10

yáo

10

zhū

10

guī

10

10

pèi

10

bǎo

10

chéng

10

chōng

10

guāng

10

jiàn

10

jiào

10

jīn

10

yín

10

lǎo

10

10

qín

10

10

xiá

10

xiān

10

xiàng

10

xiù

10

10

10

yān

10

yáng

10

yīng

10

zhōu

11

hán

11

jīn

11

jùn

11

láng

11

11

liǎn

11

liú

11

qiú

11

suǒ

11

xiù

11

11

bèi

11

chéng

11

chù

11

11

é

11

feng

11

11

líng

11

méi

11

què

11

xuán

11

suo

11

wɑn

11

wén

11

11

11

xuàn

11

yán

12

bèi

12

běng

12

chēn

12

cóng

12

diāo

12

guǎn

12

12

12

kūn

12

lín

12

12

12

12

12

qín

12

qióng

12

wǎn

12

12

yǎn

12

yīng

12

zuó,zhuó

12

zhǎn

12

12

láng

12

běng

12

pín

12

chāng

12

shū

12

cuì

12

diàn

12

12

lái

12

mín

12

mín

12

tiǎn

12

wéi

12

12

12

zhuó

12

jin

13

cuō

13

guī

13

13

jiān

13

mào

13

nǎo

13

ruì

13

13

xiá

13

xuān

13

yáng

13

13

13

yuàn

13

zhuàn

13

dài

13

chuān

13

chūn

13

duàn

13

huàn

13

huáng

13

jiǎn

13

jiè

13

liàn

13

méi

13

mín

13

quán

13

róu

13

ruǎn

13

13

wěi

13

wēn

13

xié

13

xīng

13

zhǎo

14

ài

14

áo

14

jìn

14

14

róng

14

táng

14

tiǎn

14

yáo

14

liǎn

14

14

suǒ

14

qiāng

14

liú

14

bīn

14

14

14

shī

14

14

tāo

14

14

xiù

14

yáo

14

zhēn

15

cōng

15

cōng

15

cuǐ

15

huáng

15

jǐn

15

mén

15

qiú

15

suǒ

15

xuán

15

yīng

15

zhāng

15

15

jīn

15

cháng

15

jǐng

15

kūn

15

15

yín

15

zhuān

16

fán

16

jǐng

16

lín

16

16

xún

16

liú

16

16

dēng

16

guī

16

guǎn

16

hui

16

jǐng

16

qióng

16

liáo

16

suì

16

zhì

16

16

zēng

17

càn

17

huán

17

17

17

zǎo

17

dāng

17

17

ài

17

chu

17

gài

17

huì

17

jiǎo

17

17

17

tǎn

17

tián

17

18

xuán

18

qióng

18

bīn

18

18

jìn

18

lán

18

ruǎn

18

shú

18

suí

18

18

zuǐ

19

19

19

19

19

léi

19

róu

19

zàn

19

zhì

20

zàn

20

20

guī

20

20

21

guàn

21

lóng

21

xiāng

21

yīng

21

làn

22

dào

22

qióng

23

zàn

24

huán

 

 

 

Leave a Reply