Component 禾 grain

禾, gain, serves as semantic as well as phonetic component to form characters. Characters formed by the semantic component 禾 express meanings related to cereals or farming such as 秋, 种,积, 税, 穗, 秧, 稻, 嫁, 季, 稚, 委, etc.


Characters formed by the phonetic component 禾

和 hé

Characters formed by the semantic component 禾

There are 184 characters formed by the semantic component 禾.

笔划 汉字 拼音 笔划 汉字 拼音
5 7
7 7 xiù
7 rén 7 禿
8 bǐng 8 gǎn
8 8 nián
8 xiān 8
9 9 chóng,zhòng,zhǒng
9 9
9 miǎo 9 qiū
9 9
9 jīng 9 zhǐ
9 qiū 9 chá
9 fèn 9 hào
9 yún 9 zhī
10 bì,mì 10 chèn,chèng,chēng
10 chèng,chēng 10
10 10 qín
10 shú 10 yāng
10 zhì 10
10 bàn 10
10 huó 10
10 10 líng
10 10 nián
10 10
10 yóu 10
10 zuó 11 huì
11 jiē 11
11 nóng 11
11 11 huō
11 huó 11 rěn
11 shì 11 tóng
11 yīn 11 zhì
11 zhū 11
12 chéng 12
12 kǔn 12 láng
12 shào,shāo 12 shuì
12 12 jīng
12 gǎn 12 秿
12 gǎo 12
12 shuì 12
12 xùn 13 bài
13 bàng 13 chóu
13 13 rěn
13 13 zhī
13 zhì 13 léng
13 bǐng 13
13 13 kǔn
13 13 luè
13 lǔn 13 péng
13 zuì 13 uu
13 13
13 zhùn 13 zuó
8 nián 14 biǎn
14 14 wěn
14 nuò 14 jiē
14 chēng 14 zhǒng
14 14 dào
14 14
14 14
14 róng 14
14 14 zōng
15 dào 15 稿 gǎo
15 gǎo 15
15 jī,qǐ 15
15 zhěn 15 zhì
15 xián 15 rong
15 suì 15
15 16 cǎn
16 16 jià
16 16
16 16
16 kāng 16 yǐng
16 huáng 16
16 ke we o ke 16 mén
16 qiū 16
17 suì 17 suì
17 zhì 17 zhuō
17 17 jiāo
17 17
17 qiè 17 xiāo
17 tóng 17 wěn
17 zuō 18
18 huò 18 huì
18 nóng 18 ráng
18 19 tuí
19 nuò 19 wěn
19 chēng 19
19 kuàng 19 pīn
14 cǎn 20 biāo
20 20
21 qiū 22 ráng,rǎng
22 zhuō 24 cuán
24

Leave a Reply