Component 竹 bamboo

Component 竹 bamboo

竹, bamboo, serves as semantic component to form characters. Characters formed by the semantic component 竹 express meanings related to bamboo or products of bamboo.


When 竹 serves as semantic component, it is written as .

Characters formed by the semantic component 竹 bamboo

Traditional: 箭筍竿籬笆簡管籃第笛符   Simplified: 箭笋竿篱笆简管篮第笛符 jiàn sǔn gān líbā jiǎn guǎn lán dì dí fú

Totally, there are 364 characters formed by the semantic component .

笔划 汉字 拼音 笔划 汉字 拼音
6 zhú 8
8 zhú 9
9 竿 gān 9
9 9 chí
9 zhú 9 máng
9 péng 9 wɑn
10 10
10 10
10 jiǎo 10 sǔn
10 xiào 10 zhào
10 10 cén
10 háng 10 qǐn
10 zhuì 10 suàn
10 10
10 yuán 11 bèn
11 biān 11 chī
11 11
11 11
11 11 gǎn
11 gǒu 11 jiā
11 jiān 11
11 líng 11 mǐn
11 11
11 qióng 11 shēng
11 11 tiáo
11 zé,zuó 11
11 bāo 11
11 11 dōng
11 fán 11 fàn
11 11 mǎo
11 min 11
11 qiè 11 qióng
11 shān 11 shǐ
11 11 zhú
12 12
12 12 dá,dā
12 dāng 12 děng
12 12 guì
12 jīn 12
12 kuāng 12 kuò
12 笿 luò 12 quán
12 shāi 12 tíng
12 tǒng 12 xiǎn
12 yán 12 zhēng
12 zhù 12 kòu
12 sǔn 12 jiǎo
12 chéng 12 chí
12 háng 12
12 lái 12
12 12 yào
12 yīn 12 zhòng
13 jiǎn 13 cè,jiā
13 chóu 13 gàng
13 guǎn 13 jiǎn
13 jūn,yún 13 kuài
13 13 qiān
13 shāo 13 shì
13 suàn 13 xiǎo
13 yún 13 zhù
13 zuó 13
13 tǒng 13 jié
13 13 gān
13 gào 13 hán
13 kuāng 13 láng
13 13 o
13 13 xiá
13 筿 xiǎo 14 bǐ,pái
14 14
14 14 dān
14 14
14 guǎn 14 ji,jī
14 jùn 14 kōng
14 luó 14 qiè
14 qìng 14 ruò
14 shà 14 suàn
14 tuò 14 yuān
14 zhù 14 qián
14 jiān 14 chí
14 14 chuí
14 14 zōu
14 14
14 póu 14 tái
14 guǎi 14 zhào
14 14 jùn
14 lái 14 lín
14 quān 14
14 zhá 14 zhēng
14 15 biān
15 chuán 15 hóu
15 huáng 15 jiàn
15 kuì 15 lǒu
15 piān 15 xiāng
15 xīng 15 zhēn
15 zhuàn 15 qiè
15 fàn 15 xiǎn
15 shī 15 chú
15 chūn 15 yuē
15 dǒng 15 fēng
15 15 hóng
15 15 箿
15 15 mèi
15 miǎo 15 píng
15 qiàn 15 shuò
15 qiū 15 xīng
15 15 sǔn
15 15 xuān
16 16
16 chí 16 chōu
16 cuàn 16 fěi
16 gāo 16 gōu
16 lán 16
16 16 lǒng
16 péng 16 xiǎo
16 zào 16 zuǎn,zhuàn
16 16 zhù
16 16 shāi
16 suō 16 ruò
16 qiāng 16 zhú
16 16 zhuó
16 jiǎn 16 lóng
16 niè 16 péng
16 qiàn 16 táng
16 yún 16 yuè
16 zhēng 16 zhù
17 17 dōu
17 duàn 17 huáng
17 17
17 miè 17
17 篿 tuán 17 zhuā
17 huì 17 cuàn
17 lǒu 17
17 kòu 17 piǎo
17 17 chǎn
17 cōng 17 sā sā lā
17 guó 17
17 17 zhù
17 niǎn 17
17 píng 17 shāi
17 suō 17 xiāo
17 yān 18 dēng
18 diàn 18 jiǎn
18 láo 18 pái
18 dān 18 kuì
18 18 dài
18 dàng 18 jiāo
18 liáo 18
18 18 mǐn
18 pái 18 qi
18 qi 18 shāi
18 shì 18 sǔn
18 19 bò,bǒ
19 簿 19 lái
19 zhòu 19 yuè
19 dāng 19 qiān
19 lián 19 xiāo
19 gǎn 19 gōu
19 zhēn 19
19 19
19 sài 19 shi
19 yán 19
20 20 niè
20 20
20 chóu 20 háo
20 kuì 20 lán
20 qi 20 tái
20 zhòu 21 zhuàn
21 qiān 21 téng
21 fān 21 sǒu
21 zhòu 22 jǔ,qú
22 yíng 22
22 tuò 22 lài
22 jiǎn 22
22 shen shi 22 téng
22 zhuó 23 lóng
23 lán 23 yuè
23 qiān 23 lián
23 lián 23
23 zhōng 24 biān
24 duàn 24
25 luó 25 shāi
25 zuǎn 26 yuè
26 yíng 30 zhuó
32

Leave a Reply