Component 金钅metals in general, gold, money

Component 金钅metals in general, gold, money

金, a compound ideographic character of metals in general, serves as semantic component to form characters. Characters formed by the semantic component 金 express meanings related to metal, metal products, etc. 金 also serves as phonetic component.


Position of 金 in a character: left, right, bottom.

金 is written as 钅when it is on the left side of a character.

In modern Chinese 金 means: metal, gold, money.

Characters formed by the phonetic component 金

Phonetic: 唫 惍 琻  jìn jīn jīn

Characters formed by the semantic component 金

金 at the bottom: 淦 鉴 釜 蓥 滏 鋆 鍫 銴 銞 銐 錅 鋫 鎏 鍙 鏧 銮 鋬 鎜 鋈 鍪 鋚 鈭 鐆 鎥 鏊 鏖 鐾 銎 錾 鐅 gàn jiàn fǔ yíng fǔ yún qiāo shì jūn chì lí lí liú hù lóng luán pàn pán wù móu tiáo zī suì tiáo ào áo bèi qióng zàn piě

金 on the left:

笔划

汉字

拼音

笔划

汉字

拼音

5

jīn

6

6

7

dìng,dīng

7

liào,liǎo

7

7

zhāo

7

zhēn

8

chāi

8

chuàn

8

diào

8

fán

8

mén

8

8

qiān

8

shàn,shān

8

8

yáng

8

9

9

bǎn

9

bèi

9

9

chāo

9

dǒu

9

dùn

9

fāng

9

gài

9

gàng,gāng

9

gōu

9

huǒ

9

9

jūn

9

kàng

9

9

niǔ

9

qián

9

qīn

9

tài

9

9

xíng

9

yào,yuè

9

zhōng

10

10

10

10

10

10

diàn,tián

10

duó

10

10

jiǎ

10

10

líng

10

mǎo

10

10

10

pí,pī

10

10

qiān,yán

10

qián

10

qián

10

shì

10

shuò

10

10

tǎn

10

tiě

10

xuàn

10

yóu

10

10

yuè

10

zhēng

10

zuàn,zuān

10

bào

11

ǎn

11

chǎn

11

chēng,dāng

11

chéng

11

chòng

11

diào

11

diào,yáo

11

dìng,tǐng

11

diū

11

èr,ěr

11

11

11

huá

11

jiá

11

jiǎo

11

kǎi

11

kào

11

lǎo

11

11

máng

11

míng

11

náo

11

quán

11

11

11

shā

11

tàng,tāng

11

tóng

11

xǐ,xiǎn

11

xiān

11

xíng

11

11

11

yīn

11

yín

11

yǒu

11

zhá

11

zhèng,zhēng

11

zhì

11

zhū

11

12

ā

12

chú

12

cuò

12

é

12

fēng

12

gào

12

guō

12

jiàn,jiǎn

12

jú,jū

12

kāi

12

kēng

12

lāi

12

láng

12

láo

12

12

liàn

12

liǔ

12

lüè

12

pù,pū

12

qǐn

12

ruì

12

suǒ

12

12

12

wú,yǔ

12

xiāo

12

xīn

12

xiù

12

zhù

12

zèng

13

bēn

13

chuí

13

cuò

13

13

dìng

13

13

huō

13

jiàn

13

jǐn

13

13

juǎn

13

13

kūn

13

luó

13

máo

13

měng

13

nuò

13

péi

13

qiāng

13

tán

13

13

xiān

13

yīng

13

zhě

13

zhì

13

zhuī

13

13

13

chāng

14

āi

14

chā

14

14

duàn

14

ě

14

fèi

14

huán

14

huáng

14

juān

14

kǎi

14

lòu

14

méi

14

měi

14

qiāng

14

qiāo

14

qiè

14

14

sōu

14

14

zhōng

15

bàng

15

15

gǎo,hào

15

15

jiā

15

liú,liù

15

15

15

niè

15

niè

15

tǎng

15

15

zhèn

15

bīn

15

róng

10

16

bèng

16

biāo

16

dí,dī

16

jìng

16

liú

16

màn

16

táng,tāng

16

yōng

16

16

luó

16

xuàn

17

cuàn,cuān

17

dèng

17

duì,dūn

17

jué

17

lán

17

liào

17

17

17

17

qiǎng,qiāng

17

xín

18

huán

18

huò

18

léi

18

lián

18

18

zhuó

19

chǎ

20

20

biāo

15

shàn

15

shàn

16

zhuō

22

xiāng

22

chán

25

jué

 

 

 

Leave a Reply