Component cave 穴

Component cave 穴

穴 , a pictographic character of cave, serves as a semantic component to form characters. Characters formed by the semantic component cave 穴 have to do with cave, hole or extended meanings.


Characters formed by the semantic component cave 穴

There are 86 characters formed by the semantic component cave 穴.

笔划

汉字

拼音

笔划

汉字

拼音

5

xué

6

7

jiū

7

qióng

8

kòng,kǒng,kōng

8

qióng

8

8

9

biǎn

9

穿

chuān

9

qiè

9

9

zhūn

9

jǐng

9

láo

9

shēn

9

yào

10

diào

10

qiào

10

10

yǎo

10

yǎo

10

zhǎi

10

báo

10

bìng

10

zhú

11

jiào

11

tiǎo

11

yáo

11

zhì

11

chuāng

11

chéng

11

11

11

yào

12

chuāng

12

cuàn

12

jiào

12

jiǒng

12

12

kòu

12

xiāo

13

dòu

13

13

13

kuī

13

13

13

dàn

13

guān

13

huò

13

zhuó

13

zhuo

14

14

xūn,yìn

14

14

14

15

15

yáo

15

yáo

15

qióng

15

cháo

15

tián

15

tiǎo

16

窿

lóng

16

16

16

diào

16

kuī

16

chuāng

16

chāo

16

kuǎn

16

liào

16

17

kuǎn

17

liáo

17

chēng

17

cuì

17

zào

18

qiào

18

cuàn

18

qióng

20

zào

20

dòu

22

qiè

22

lǒng

 

 

 

Leave a Reply