Component horse 马

Component horse 马

马, horse, serves as semantic component/radical to form characters. Most of the characters formed by the component horse 马 are semantic left-phonetic right 驴, 驶, 驰, etc, and some are phonetic up – semantic down such as 驾, 骜, 驽.


马 can also serves as phonetic component to form very limited characters.

Characters with the component horse 马

笔划

汉字

拼音

笔划

汉字

拼音

3

5

6

chí

6

duǒ,tuó

6

xùn

7

7

7

7

8

dài,tái

8

8

jià

8

8

8

shǐ

8

8

tuó

8

驿

8

zǎng

8

zhù

8

zōu

9

biāo

9

hài

9

huá

9

jiāo

9

luò

9

9

pián

9

xiāo

9

yīn

10

chěng

10

jùn

10

10

qīn

10

xīng

10

yàn

11

cān

11

11

11

11

11

zhuī

11

zōng

12

kuí

12

piàn

12

sāo

12

12

zhì

13

ào

13

liú

13

qiān

13

shàn

14

biāo,piào

14

cōng

14

luó

15

chǎn

17

zhòu

19

20

shuāng

20

xiāng

Leave a Reply