Component insect, worm, bug 虫

component insect 虫

虫, insect, worm, bug, serves as semantic component/radical to form characters. Characters formed by the semantic component insect has three structures: semanic left – phonetic right, semi-enclosed, phonetic up-semantic down.


Characters formed by the semantic component insect 虫

笔划

汉字

拼音

笔划

汉字

拼音

6

chóng,huǐ

7

qiú

8

8

shī

8

uu

8

qiú

8

dīng

8

diāo

9

chài

9

9

há,xiā

9

hóng

9

huǐ,huī

9

mà,mǎ,mā

9

méng

9

shí

9

suī

9

xiǎng

9

9

zǎo

9

9

shé

9

9

hán

9

jué

9

zhé

10

bàng,bèng

10

cán

10

chī

10

dǒu

10

10

gōng

10

háo

10

jiè

10

10

ruì

10

wén

10

xiǎn

10

10

yǐn

10

zhòng

10

fāng

10

fén

10

qiān

10

rán

10

wáng

10

wén

10

yuè

10

fén

10

10

huí

10

10

chǐ

10

è

10

10

háng

10

10

jué

10

jūn

10

10

10

10

qín

10

tóng

10

yuán

10

yuè

11

chēng

11

dàn

11

gǔ,gū

11

11

hān

11

jū,qū

11

11

líng

11

píng

11

qiū

11

rán

11

shé,yí

11

yóu

11

yòu

11

zhà

11

zhù

11

bào

11

dài

11

11

11

yíng

11

bǐng

11

diāo

11

xián

11

chí

11

bié

11

11

11

gǒu

11

tún

11

11

11

tiě

11

zhá

11

zhān

12

gé,há

12

huí

12

jiá

12

jiāo

12

kuò

12

mán

12

móu

12

náo

12

12

qióng

12

12

12

tíng

12

12

wǎng

12

yán

12

yáng

12

zhé

12

zhì

12

zhū

12

huí

12

12

ē bì

12

12

qiè

12

shé

12

12

qióng

12

12

dàn

12

12

guǐ

12

jié

12

liè

12

12

píng

12

xián

12

12

13

chú

13

é,yǐ

13

fēng

13

13

jié

13

13

shāo,xiāo

13

shèn

13

shǔ

13

tuì

13

13

13

yǒng

13

zhé,zhē

13

huí

13

bèi

13

chē

13

diàn

13

hàn

13

tuì

13

yǒu

13

qiāng

13

yuān

13

xiǎn

13

jiá

13

láng

13

máng

13

13

13

13

jiè

13

yǎng

13

qiú

13

ruì

13

shèn

13

xíng

13

xuán

14

chán

14

fěi,fēi

14

guō

14

guǒ

14

là,zhà

14

láng

14

liǎng

14

měng

14

14

14

14

qīng

14

quán

14

tiáo

14

wān

14

14

14

yíng

14

14

zhī

14

bàng

14

wǎng

14

cán

14

jùn

14

kūn

14

14

14

suò

14

uu

14

14

bǎn

14

dōng

14

féi

14

14

shí

14

dié

14

14

14

dūn

14

è

14

hán

14

hàn

14

14

14

lún

14

qiǎn

14

14

zhōng

14

táo

14

wèi

14

wēi

14

yīng

14

zhū

15

biān

15

chūn

15

dié

15

15

15

15

huáng

15

15

kuí

15

lóu

15

máo

15

nǎn

15

qiú,yóu

15

róng

15

sōu

15

xiē

15

yóu

15

15

15

jiāng

15

yíng

15

15

yǎn

15

wèi

15

shī

15

yuán

15

méng

15

xiā

15

yūn

15

bɑn

15

15

chóng

15

15

dài

15

guì

15

huá

15

jiē

15

15

mào

15

mèi

15

mián

15

róu

15

qiū

15

15

15

tāng

15

tíng

15

wēi

15

15

xié

15

xuān

15

yuān

15

yuán

15

zōng

16

áo

16

chī

16

16

mǎn

16

mǎng

16

míng

16

páng

16

qín

16

róng

16

táng

16

16

16

yuán

16

16

bān

16

16

16

16

lián

16

qi

16

róng

16

sāo

16

dāo

16

wén

16

téng

16

wēng

16

16

16

16

cāng

16

chén

16

hàn

16

16

16

16

nài

16

16

16

16

xiù

16

yíng

16

zhōng

17

cáo

17

huáng

17

luó

17

máo

17

piāo

17

shì,zhē

17

shuài

17

táng

17

17

xiàng

17

xiāo

17

zhāng

17

zhōng

17

chɑng

17

17

mǎng

17

xiāo

17

17

dié,zhì

17

yǐn

17

zhè

17

cōng

17

zhé

17

mǎn

17

lóu

17

guō

17

xiǎng

17

biē

17

chán

17

jiāng

17

liú

17

17

wàn

17

17

qǐn

17

17

shāng

17

wèi

17

wén

17

11

sheng

18

huì

18

pán

18

péng

18

shàn

18

chu

18

18

guǐ

18

jué

18

qín

18

18

liáo

18

18

péng

18

18

18

18

yín

18

chài

18

náo

18

chóng

18

chán

18

18

yíng

18

fèi

18

jiǎo

18

jiāo

18

jǐng

18

jué

18

láo

18

18

qiū

18

shè

18

18

xún

18

zhí

18

zhuān

19

chán

19

huò

19

lián

19

měng

19

xiè

19

luǒ

19

19

xiè

19

jié

19

xiāo

19

zuī

19

zhú

19

chēng

19

xiē

19

19

shàn

19

19

dāng

19

19

xuān

19

19

zéi

20

20

miè

20

20

jiǎn

20

jié

20

bīn

20

20

20

háo

20

róng

20

zhuó

21

chǔn

21

lí,lǐ,luó

21

21

zhū

21

fán

21

lěi

21

21

mǐn

21

qiū

22

22

niè

22

shu

22

xiāo

22

22

fēng

23

juān

23

23

quán

23

lóng

23

lóng

23

náng

23

23

23

yīng

24

24

cán

24

24

24

cán

25

mán

26

27

jié

27

zhú

27

zhuó

Leave a Reply