Component mouth 口

Component mouth 口

口, a pictographic character of mouth, serves as semantic component to form characters. Characters formed by the semantic component mouth 口express things related to mouth, language, actions of mouth, or square things. 口 also can act as phonetic component.

Characters formed by the phonetic component mouth 口

扣筘叩 kòu with the same pronunciation 

Characters formed by the semantic component mouth 口

There are around 760 characters formed by the semantic component mouth 口. It is a very important component.Index of importance of the semantic component mouth 口 for the formation of Chinese characters: ⭐️ ⭐️⭐️⭐️⭐️

笔划

汉字

拼音

笔划

汉字

拼音

3

kǒu

5

bà,bā,pā

5

chì

5

dāo,tāo

5

diāo

5

dīng

5

gōu,jù

5

5

hào

5

5

jiào

5

kè,kě

5

kòu

5

5

lìng

5

5

shè,xié,yè

5

shǐ

5

5

tái,tāi

5

tàn

5

yòu

5

zhào

5

zhǐ,zhī

5

chǐ

5

du ge

5

guǎ

5

qiú

6

ā,yā

6

chī

6

diào

6

gě,hé

6

gè,gě

6

hè,xià

6

hòu

6

6

6

6

má,mǎ,mɑ

6

míng

6

tóng,tòng

6

tù,tǔ

6

6

xiàng

6

xū,yù,yū

6

yāo

6

zhā

6

dòu

6

hōng

6

6

máng

6

miē

6

xuān

6

7

bā,bɑ

7

bài,bei

7

bǐ,pǐ

7

7

chǎo,chāo

7

chéng

7

chuī

7

dāi

7

dāi,tǎi

7

dūn

7

é

7

e,ě

7

fèi

7

fēn

7

fǒu,pǐ

7

7

gào

7

guō

7

hán,hàn

7

háng,kēng

7

hōng

7

hóng

7

hǒu

7

jūn

7

7

lìn

7

m

7

nà,nè

7

ǒu

7

7

qiàng,qiāng

7

qìn

7

shǔn

7

tīng

7

tūn

7

wěn

7

7

7

7

xuè

7

yā,yɑ

7

7

yín

7

yǐn

7

yuán,yún,yùn

7

zī,zhī

7

jiào

7

qìn

7

7

7

chǐ

7

chǒu

7

dōu

7

gɑo

7

jiè

7

7

huō

7

jùn

7

7

wěn

7

7

ǒu

7

7

shēng

7

tūn

7

7

huá

7

7

xiɑn

7

hōng

8

ā,ɑ,hā,hē,kē

8

āi

8

8

dōng

8

duō

8

8

8

gā,xiā

8

gā,kā

8

8

gū,guǎ,guā

8

hāi

8

hé,hè,hú,huo,huó,huò

8

8

jiù

8

jǔ,zuī

8

kǎ,kā

8

líng,lìng

8

lóng

8

m

8

mìng

8

náo,nǔ

8

ne,ní

8

níng

8

páo

8

pēi

8

8

rán

8

shēn

8

8

tiè

8

wèi

8

yōu

8

8

zǎ,zé,zhà,zhā

8

zhōu

8

zhòu

8

wāi

8

zhòu

8

8

è

8

yǒng

8

8

8

8

8

8

8

8

xián

8

8

xiāo

8

juǎn

8

wěn

8

pěn

8

píng

8

pǒu

8

shī

8

shì

8

tuō

8

tuō

8

yǎng

8

8

zuo

8

měng,mǐn

9

āi

9

9

chà,zhà

9

9

9

dié,xì

9

duō

9

duǒ

9

èr

9

gē,kǎ,lo,luò

9

gén,hěn

9

guāng

9

guō

9

hà,hǎ,hā

9

hái,hāi,ké

9

hòng,hǒng,hōng

9

huá,huā

9

huī

9

huì,yuě

9

9

9

kuài

9

kuāng

9

lie,liè

9

mǐ,mī

9

miē

9

mōu

9

nà,nǎ,nǎi,né,něi

9

nóng

9

pài

9

pǐn

9

shěn

9

táo

9

wā,wɑ

9

xián

9

xiǎng

9

xiāo

9

xiào

9

xiū

9

yǎ,yā

9

yàn,yān,yè

9

yǎo

9

9

9

yo,yō

9

zāi

9

zán

9

zhǐ

9

zhòu

9

9

9

kuā

9

xiōng

9

è

9

dàn

9

diè

9

è

9

huò

9

lǎo

9

nián

9

po pu ni

9

9

shù

9

tóng

9

xing

9

xuǎn

9

yòu

10

á,à,ǎ,ā,ɑ

10

ài,āi

10

10

10

chē

10

chī

10

chún

10

dōu

10

é,ó

10

10

10

gěng

10

gòng,hǒng

10

hán,hàn

10

heng,hēng

10

huàn

10

10

10

láo,lào

10

li,lī,yīnglǐ

10

lòng

10

10

shā

10

shào

10

suō

10

suǒ

10

táng

10

10

10

xiàn

10

xiào

10

yàn

10

zào

10

zhā

10

zhé

10

miē

10

10

liǎng

10

yuán

10

bei

10

zuò

10

zào

10

qìn

10

10

pǒu

10

10

10

10

10

10

hān

10

hào

10

10

jiá

10

ge xi

10

liàng

10

léng

10

láo

10

li

10

liè

10

máng

10

mɑ si

10

qiàng

10

qiú

10

chuò

10

suī

10

dóu

10

10

wǎn

10

10

yòu

10

10

11

ǎn

11

bo,bō

11

chàng

11

chuài,chuò

11

cuì,qi

11

dàn

11

dìng

11

fēi

11

fěng

11

guō

11

11

hèng

11

11

hǔ,xià

11

jiè

11

jìn

11

kěn

11

lā,lɑ

11

lái

11

lāng

11

11

lín,lìn

11

luo,luó,luō

11

miāo

11

niè

11

nuò,rě

11

11

11

11

shá

11

shà,tì

11

shà

11

shāng

11

shòu

11

shuā

11

tān

11

táo

11

tuò

11

11

wāi

11

wéi

11

xiào

11

11

11

zhāo,zhōu

11

zhuàn

11

zhuó

11

11

liǎng

11

niàn

11

dàn

11

11

11

wèn

11

ái

11

pèn

11

11

cǎi

11

cuì

11

11

11

ér

11

11

11

guà

11

quán

11

yán

11

gòu

11

11

11

qiāng

11

qíng

11

tiǎn

11

zhūn

11

11

11

11

yíng

11

11

huò

11

11

zhuó

11

zhé

12

án

12

chā

12

chā,zhā

12

chì

12

chuǎn

12

dā,tà

12

dié,zhá

12

hǎn

12

hè,hē

12

hóu

12

huáng

12

huì

12

jiē

12

jiē

12

jiū

12

12

12

kuí

12

kuì

12

lá,là,lǎ,lā,lɑ

12

12

liàng

12

lou,lóu

12

nán

12

pèn,pēn

12

shàn

12

sōu

12

12

12

wèi

12

12

12

xuān

12

yàn

12

yāo

12

yīn

12

yóng,yú

12

12

zhōu

12

12

12

qiáo

12

zhé

12

chī

12

dān

12

yán

12

xián

12

zán

12

12

12

cān

12

shà

12

zhǒng

12

dàn

12

duó

12

kǎi

12

jiē

12

12

huàn

12

12

huàn

12

12

miǎn

12

pɑo xi

12

qiāng

12

táng

12

wéi

12

wēi

12

12

12

12

yǔn

13

á,shà

13

ài,ǎi,āi

13

ài,yì

13

áo

13

chēn,tián

13

chī

13

diǎ

13

13

13

hāi,hēi

13

hài

13

háo

13

13

n

13

niè

13

pǎng

13

qiǎn,qiān,xián

13

qín

13

sǎng

13

shì

13

13

13

suō

13

suo

13

wēng

13

xiù

13

yōng

13

13

áo

13

13

huá

13

gòng

13

13

suǒ

13

13

qiàng

13

13

13

chái

13

zi

13

13

13

13

13

jiā lún

13

lào

13

lián

13

13

13

zào

13

13

sɑi

13

tōng

13

xié

13

yáo

10

wāi

14

bēng

14

cáo

14

dē,dēi

14

dí,dī

14

gǎ,gā

14

gǔ,jiǎ

14

14

huì

14

jiā

14

lē,lei

14

14

14

piào,piāo

14

14

shī,xū

14

sǒu

14

sòu

14

tāng

14

xiān

14

xiāo

14

yīng

14

zhè,zhē

14

cháng

14

14

tàn

14

14

ǒu

14

14

lóu

14

guō

14

dàn

14

ái

14

shān

14

xiào

14

chōng

14

jiào

14

14

háo

14

jiào

14

jiào

14

14

sāi

14

zuī

14

tǎn

14

xiào

15

cēng,chēng

15

cháo,zhāo

15

chuài,zuō

15

chuáng

15

dēng

15

é

15

15

hēi,mò

15

jiào

15

juē

15

liáo

15

15

ō

15

pēng

15

15

qín

15

shā,yē

15

15

15

15

xùn

15

zhǔ

15

zǔn

15

15

pēn

15

xiāo

15

15

15

tān

15

15

háo

15

lào

15

xún

15

15

15

fān

15

zǎn

15

chī

15

chù

15

15

dàn

15

dào

15

kuì

15

huī

15

huī

15

tūn

15

lián

15

mǎi

15

niè

15

qiáo

15

rán

15

15

xiè

15

yín

15

jué

16

ài,yì,yī

16

ě

16

hāo

16

huò,huō

16

jiào

16

jìn

16

jué,xué

16

16

16

sāi

16

shì

16

zào

16

zhòu

16

zuǐ

16

dūn

16

yuě

16

dāng

16

nóng

16

ǎi

16

kuài

16

yōng

16

xiào

16

zhān

16

xīn

16

16

hɑ nɑ xi

16

yǎn

16

yīng

16

16

yuàn

17

cā,chā

17

háo

17

17

17

xiàng

17

17

17

cháng

17

níng

17

17

zhōu

17

17

duō

17

làn

17

hōng

17

jìn

17

me

17

xiù

17

xun

17

yàn

17

yīn

17

zuǐ

18

áo,xiāo

18

me

18

yín

18

niè

18

18

18

xié

18

18

huì

18

18

liú

18

18

náng

18

18

yōu

18

zhé

19

huò

19

pín

19

19

yàn

19

19

yán

19

chèn

19

dàn

19

19

me

19

20

huān

20

jiáo,jiào,jué

20

rǎng,rāng

20

duǒ

20

lóng

20

yīng

20

20

chán

20

chuò

20

di mi

20

huò

20

20

20

17

hǎn

21

niè

21

21

zhuàn

21

xiāo

21

xiāo

21

21

chài

21

22

náng,nāng

22

zá,zàn

22

chǎn

22

luō

22

22

22

zèng

23

yàn

23

jiān

23

lán

24

niè

24

zhǔ

24

24

rɑ mo

25

nāng,nɑng

22

hǎn

28

luó

Leave a Reply