Component roof 宀

宀, originally a roof/house, serves as semantic component to form characters. Characters formed by the semantic component roof 宀 express meanings related to house, home, or things done in a house. 


Characters formed by the semantic component 宀

There are 119 characters formed by the semantic component 宀.

笔划

汉字

拼音

笔划

汉字

拼音

3

mián

5

guǐ

5

níng,nìng,zhù

5

5

rǒng

6

ān

6

shǒu

6

6

zhái

6

qióng

7

hóng

7

sòng

7

wán

7

7

jǐng

7

ròu

7

yǎo

7

7

zhūn

8

bǎo

8

chǒng

8

dàng

8

dìng

8

guān

8

8

shěn

8

shí

8

wǎn

8

8

zhòu

8

zōng

8

hóng

8

shí

8

zhǔ

9

chéng

9

gōng

9

huàn

9

9

shì

9

xiàn

9

xuān

9

yòu

9

shǐ

9

tiǎo

10

bīn

10

chén

10

gū,jiā,jie

10

hài,hé

10

kuān

10

qún

10

róng

10

xiāo

10

yàn

10

10

zǎi

10

bǎo

10

gōng

10

huāng

10

kòu

10

10

cài

10

xiāo

10

zhà

11

11

11

kòu

11

11

宿

sù,xiù,xiǔ

11

yín

11

cǎi

11

yuān

11

11

qīng

11

zǎn

12

12

hán

12

mèi

12

shí

12

12

níng

12

níng

12

bǐng

12

huán

12

jiàn

12

qǐn

12

zhēn

13

13

qǐn

13

zhì

13

kuān

13

bǎo

13

jìn

13

níng

13

níng

13

14

chá

14

guǎ

14

liáo

14

14

zhài

14

shí

14

14

14

kuān

14

níng

14

qǐn

15

jùn

15

liáo

15

shěn

15

xiě

15

huì

15

wěi

16

huán

17

17

19

bǎo

19

qīn

20

chǒng

20

bǎo

21

fēng

Leave a Reply