Radical bow 弓

Radical bow 弓

弓, originally a bow, mainly serves as a semantic component. Characters composed of 弓 express meanings related to bow e.g. 引 张 弛 弧 弦 弱 弹 强 弯. When 弓 serves as a semantic component, it is mainly located in the left or at the bottom of a character. 
Characters with the radical bow 弓

笔划

汉字

拼音

笔划

汉字

拼音

3

gōng

4

yǐn

4

diào

4

5

5

hóng

6

chí

6

tuí

6

jiàng

6

7

7

7

zhàng,zhāng

7

jué

7

shěn

8

chāo

8

8

jìng

8

8

8

tāo

8

xián

8

8

9

9

quān

9

wān

9

zhěn

10

ruò

10

jìng

10

shāo

10

xuān

10

yi

11

dàn,tán

11

jiàng

11

péng

11

zhāng

11

diāo

11

qiáng

12

12

jiàng,qiáng,qiǎng

12

12

dàn

12

shè

13

gòu

13

13

13

ge

13

弿

jiǎn

14

kōu

14

biè

14

guō

14

jiɑn

15

dàn

16

qiáng

16

hóng

16

xiāo

17

guō

17

22

wān

23

jué

 

 

 

Leave a Reply