Radical meat 月: on the left or right?

Radical meat 月: on the left or right?

In Chinese, most of the words with “月” have nothing to do with “moon” but have to do with “flesh, organs, limbs, veins, muscles, etc.” These words are formed by “月 + other characters.” In this case, “月” is related with “flesh/meat” but not “moon”.

 

That is to say in most cases when “月” appears on the left side of a character, this character has meanings related to “organs, limbs, veins, muscles, parts of the body, etc.” So, the radical of this 月 is called 肉月旁.

Characters with the radical meat 月
笔划

汉字

拼音

笔划

汉字

拼音

4

yuè

5

6

6

lē,lèi

6

yòu,yǒu

6

kěn

6

qiú

7

cháng

7

dù,dǔ

7

gān

7

gāng

7

huāng

7

róng

7

7

xiào,xiāo

7

zhǒu

7

7

7

chāi

7

chǐ

7

huàn

7

rèn

7

7

yuān

8

āng,háng

8

fáng

8

féi

8

fèi

8

8

fú,fù

8

gōng

8

8

jiān

8

jǐng

8

kěn

8

8

péng

8

qiǎn

8

ruǎn

8

shèn

8

tài

8

8

8

xié

8

yáo

8

yō,yù

8

zhàng

8

zhī

8

zhǒng

8

zhūn

8

pēi

8

yóu

8

8

fén

8

bān

8

8

pàng

8

qín

8

kěn

8

8

rán

8

wěn

9

9

bāo

9

bèi,bēi

9

dǎn

9

dòng

9

fěi

9

guā

9

9

jiǎ

9

jìng

9

9

lóng

9

9

mài,mò

9

pán,pàng

9

pēi

9

9

9

shèn

9

shèng

9

tāi

9

wèi

9

9

yìn

9

zhěn,zhēn

9

zhī

9

zhòu

9

zuò

9

fèi

9

9

chǐ

9

9

dié

9

fěi

9

9

qià

9

líng

9

9

9

píng

9

zhī

9

tián

9

uu

9

xián

9

yāng

10

àn,ě

10

chī

10

cuì

10

dòng

10

ér

10

gé,gē

10

guāng

10

hǎi

10

héng

10

10

jiāo

10

kuà

10

kuài

10

lǎng

10

10

nǎo

10

néng

10

nóng

10

10

pián

10

10

10

shuò

10

tiǎo

10

tǐng

10

xiōng

10

xiū

10

yān

10

10

zàng,zāng

10

zhèn

10

zhī

10

xié

10

mài

10

cuì

10

xiōng

10

xié

10

shān

10

zhēng

10

guī

10

méi

10

nin

10

pāng

10

tiǎo

10

xié

11

11

chéng

11

cuǒ

11

dòu

11

fǔ,pú

11

hēng

11

jiǎo,jué

11

juān

11

liǎn

11

luán

11

luó

11

méi

11

niào

11

pāo

11

shèn

11

te

11

tuō

11

wǎn

11

wàng

11

zuī

11

chún

11

jìng

11

wěn

11

míng

11

xìn

11

11

gu

11

huāng

11

jiá

11

lǎng

11

11

nǎo

11

něi

11

11

tuō

11

wàn

11

xiū

11

róu

12

ā,yān

12

cháo,zhāo

12

dìng

12

féi

12

12

guó

12

jiàn

12

jīng

12

12

là,xī

12

12

12

qiāng

12

tiǎn

12

wàn

12

12

12

zōng

12

zhàng

12

dòng

12

shèn

12

luó

12

12

biāo

12

chuí

12

zhuì

12

cuī

12

dàn

12

rèn

12

guò

12

jiē

12

juàn

12

liǎng

12

lún

12

nái

12

něi

12

pián

12

12

shuí

12

tūn

12

yīng

13

ān

13

13

còu

13

ě

13

13

miǎn

13

nǎn

13

13

sāi

13

shù

13

téng

13

13

tuǐ

13

13

xiàn

13

xīng

13

yāo

13

zhuì

13

jiǎo

13

13

cháng

13

zhǒng

13

nǎo

13

chì

13

duàn

13

zhuàn

13

jiā

13

méi

13

ruǎn

13

ǒu

13

róu

13

shòu

13

shuàn

13

wěi

13

13

yùn

13

zōng

9

zhuān

14

bàng,bǎng,páng,pāng

14

bìn

14

bo,bó

14

gào,gāo

14

14

liáo

14

14

14

14

qiǎn

14

wàng

14

14

14

pāng

14

táng

14

14

xié

14

15

biāo

15

chuái

15

cuì

15

táng

15

15

zhì

15

zhuān

15

15

guó

15

cháng

15

jiāo

15

15

15

15

ōu

15

xiāng

15

xue

15

yìng

15

zhuā

16

chuài

16

fán

16

jiǎng

16

liáo

16

lìn

16

péng

16

shàn

16

16

16

tóng

16

tóng

16

cuì

16

kuì

16

fèn

16

16

jiāo

16

juǎn

16

lǎng

16

lɑo

16

suǐ

16

tēng

16

xiāo

16

rùn

16

zhí

17

bei,bì

17

17

lián

17

méng

17

sào

17

shān

17

tún

17

17

yīng

17

yōng

17

nóng

17

liǎn

17

kuài

17

dǎn

17

chù

17

jué

17

18

ér,nào

18

bìn

18

18

zàng

18

cuì

18

kuān

18

xūn

19

biāo

19

19

xiàn

20

huò

20

20

yān

20

20

xìng

21

luǒ

21

lóng

21

zàng

22

18

téng

23

Leave a Reply