匚 a box

匚 a box

匚 is a pictographic character depicting a box. It serves as a semantic component to form characters. 

Characters formed by the semantic component 匚

Totally there are 37 characters formed by the semantic component 匚

笔划 汉字 拼音 笔划 汉字 拼音
2 fāng 4 ōu,qū
4 5
5 5 jiàng
5 jiù 6 jiàng
6 kuāng 6 kàng
6 7 xiá
7 7 fán
7 8 guǐ
8 9 yǎn
9 zāng 9 kuāng
9 qiè 10 fěi
10 10
11 biǎn 11 kuì
11 guǐ 11
11 13 huì
14 kuì 14 lián
14 dān 15 lián
16 suǎn 17
19 jiù 20 jué

Leave a Reply