Compmonent 酉 a jar for storing liquors

Compmonent 酉 a jar for storing liquors

酉, a pictographic character of a jar or vase for storing liquors, mainly serves as a semantic component to form characters. The characters formed by the semantic component 酉 express meanings related to liquor, food or things produced by fermentation such as seasoning, condiments, relish, etc, e.g. 醋, 醇, 醉, 醛, 醒, 酌, 配, 酗 and so on.酉 can also serve as a phonetic component: 酒 jiǔ

Besides the meaning of a wine vessel, 酉 also means “10th terrestrial branch”.

Characters formed by the semantic component 酉

笔划 汉字 拼音 笔划 汉字 拼音
7 yǒu 9 dǐng,dīng
9 qiú 10 gān
10 jiǔ 10 pèi
10 10 zhòu
10 zhuó 10
11 dān 11 dòu
11 fēn 11 máo
11 tài 11
11 yùn 11 fu
11 yǎn 11 kī mō tō
11 zhēn 11 zuì
12 12 fā,pō
12 12 hān
12 12 tuó
12 qiǎ 12 tiān
13 chóu 13 jiàng
13 lào 13 mǐng
13 tóng 13 xiān
13 zhǐ 13 chóu
13 chuò 13 yòu
13 zài 14 chéng
14 jiào 14
14 lèi 14 méi
14 niàng 14
14 shāi,shī 14 suān
14 14 yàn
14 zuì 14 hǎi
14 yìn 15 chún
15 15 kūn
15 lǎn 15
15 pēi 15 táo
15 zhuì 15 zuì
15 yān 15 zhǎn
15 tán 15
15 wéi 16
16 16 quán
16 tí,tǐ 16 xián
16 xǐng 16
16 yùn 16 chǒu
16 chún 16 qiú
16 cuō 16
16 sōu 16 tǎn
17 àng 17 hǎi
17 17 táng
17 yòng 17 zhà
17 jiàng 17
17 yùn 18 láo
18 18 jiàng
18 chǎn 18
18 piǎo 18 zāo
19 19 jiào
19 tán 19
19 20
20 20 nóng
20 20 yàn
20 niàng 20
21 xūn 21 chóu
21 23 yàn
24 jiào 24
24 niàng 24 líng
24 26 xìn
26 shī 26 yàn
26

One thought on “Compmonent 酉 a jar for storing liquors”

Leave a Reply