Component 亻

Component 亻

亻, derived from the pictographic character , serves as semantic component to form characters. 亻is a super important component. Characters formed by the component 亻expresses meanings related to person, acts of person, names of person, characters of person, etc. 


Characters formed by the semantic component 亻

There are 611 characters formed by the semantic component 亻.

笔划

汉字

拼音

笔划

汉字

拼音

2

rén

3

亿

4

huà,huā

4

chóu,qiú

4

dīng

4

jìn,jǐn

4

4

pú,pū

4

rén

4

réng

4

shén,shí

4

zhāng

4

4

5

dài

5

5

gē,yì

5

5

men

5

5

qiān

5

rèn

5

5

shì

5

5

xiān

5

5

zǎi,zǐ,zī

5

zhàng

5

5

tuō

5

chào

5

gǎn

5

hóng

5

rèn

5

cháng

6

áng,yǎng

6

cāng,chen

6

chāng

6

chē

6

chuán,zhuàn

6

6

仿

fǎng,páng

6

fèn

6

6

6

huo,huǒ

6

6

jià,jie,jiè

6

jiàn

6

kàng

6

lún

6

6

6

rén,rèn

6

shāng

6

sì,shì

6

6

wěi

6

wěi

6

6

6

xǐn

6

xiū

6

6

6

yōu

6

6

6

zhòng

6

zhù

6

ài

6

chào

6

cuì

6

dǎn

6

6

diào

6

dùn

6

fǎn

6

fēng

6

yǎo

6

jìn

6

qián

6

tǎng

6

pèi

6

6

qiàn

6

wáng

6

6

wěn

6

xìn

6

xùn

6

6

yún

6

chǐ

6

zhōng

7

ǎi,yǐ

7

bà,bǎi,bó

7

bàn,pàn

7

bēng

7

7

cì,sì

7

dàn

7

7

diàn,tián

7

fó,fú

7

gā,jiā,qié

7

gōu

7

gù,gū

7

hé,hè

7

7

líng

7

7

nì,nǐ

7

nìng

7

7

7

shēn

7

tǐ,tī

7

tóng

7

tuó,tuō

7

wèi

7

7

yòng,yōng

7

yòu

7

zhù

7

zuò,zuō

7

zuǒ

7

7

zhàn

7

7

bɑo

7

7

hān

7

mài

7

7

7

7

zhāo

7

shi

7

xián

7

xiān

7

xiè

7

7

yǎng

7

伿

zhì

7

zhēng

7

zhòu

7

zhù

8

bǎi

8

cè,zè,zhāi

8

chà

8

chái

8

chǐ

8

8

8

dòng,tóng,tǒng

8

èr,nài

8

gòng,gōng

8

guǐ

8

8

hěn

8

huí

8

8

jiā

8

jiǎo,yáo

8

jiǎo

8

kǎn

8

kuǎ

8

kuài

8

lǎo

8

8

8

móu

8

nóng

8

pèi

8

qiáo

8

quán

8

shēn

8

使

shǐ

8

shì

8

tiāo

8

tǐng

8

tuō

8

xiá

8

yáng

8

yǐ,yī

8

8

yòu

8

zhēn

8

zhí

8

zhōu

8

zhū

8

lái

8

xùn

8

bìng

8

ān

8

chì

8

cún

8

dài

8

8

ér

8

8

gāi

8

gōng

8

huó

8

jǐn

8

8

8

mǐng

8

nìng

8

8

8

8

xiáng

8

xíng

8

xiū

8

8

9

bǎo

9

便

biàn,pián

9

chóu

9

9

9

é

9

9

fǔ,miǎn

9

hóu,hòu

9

hǔn

9

jiǎn

9

9

jùn

9

lāi

9

9

9

9

liǎ,liǎng

9

liáng

9

pīng

9

qí,sì

9

qiào

9

qīn

9

qiú

9

9

tuì,tuō

9

9

xìn

9

xiū

9

yǎn

9

yǒng

9

9

chē

9

xiá

9

jìng

9

9

9

zhèn

9

chěng

9

shù

9

9

guàng

9

jiǒng

9

9

9

nán

9

pěi

9

qiàn

9

sàn

9

shèn

9

9

9

tuǐ

9

9

9

xiāo

9

9

9

zhi

9

zuò

7

zhòu

10

ǎn

10

bèi

10

bèn

10

10

biào

10

chàng,chāng

10

cháng,tǎng

10

chù,tì

10

cuì

10

dào,dǎo

10

fèng

10

10

guān

10

hòu

10

jiàn

10

jié

10

jiè

10

jìng,liàng

10

10

10

juàn

10

jué,juè

10

kōng

10

luǒ

10

nǎi

10

10

pái

10

qiàn,qìng

10

qīng

10

ruò

10

shū

10

10

10

xìng

10

10

10

zhài

10

zhí

10

zhuō

10

10

倀

chāng

10

liǎng

10

lái

10

10

xīn

10

lún

10

cǎi

10

bèi

10

xiào

10

fǎng

10

mén

10

bìng

10

chě

10

俿

10

chuí

10

tán

10

dōng

10

fèi

10

hùn

10

huò

10

jiàn

10

jiǎn

10

jiù

10

10

lèng

10

péng

10

10

nìng

10

shà

10

shū

10

sōng

10

suī

10

tiǎn

10

wǎn

10

10

10

yáo

10

yīng

10

10

zhī

10

zhí

10

zǒng

10

zōng

11

bèi

11

cāi,sī

11

cháng

11

chēng

11

chǒu

11

fèn

11

huáng

11

jì,jié

11

jià,jiǎ,xiá

11

kuǐ

11

lóu,lǚ

11

miǎn

11

ǒu

11

piān

11

tíng

11

tōu

11

wēi

11

11

xié

11

yǎn

11

11

zhì

11

zǒng

11

xiè

11

bèi

11

zuò

11

11

zhēn

11

kǎn

11

11

zán

11

wěi

11

wěi

11

bǐng

11

chā

11

zhòng

11

chǔn

11

tǎng

11

11

duān

11

è

11

fēng

11

11

gu

11

11

qián

11

jié

11

rǒng

11

ruǎn

11

shěng

11

sǒu

11

suō

11

11

tōu

11

xiè

11

11

xún

11

yàn

11

ān

11

yǎo

11

11

yóu

11

zhā

11

zhàn

12

ào

12

bàng

12

bīn

12

chǔ

12

dǎi

12

diān

12

12

jiā

12

jué

12

12

12

nuó

12

tǎng

12

12

bèi

12

cāng

12

jié

12

yáo

12

shān

12

12

bèi

12

bìng

12

chù

12

12

12

jiǎng

12

hào

12

qiàn

12

liàn

12

róng

12

zhì

12

12

12

táng

12

xiā

12

xiào

12

yǎng

12

yuàn

12

yùn

12

zài

13

chì

13

cuī

13

léi

13

13

piào

13

shǎ

13

xiàng

13

zhài

13

jǐn

13

qīng

13

13

chuán

13

13

shāng

13

zǒng

13

yōng

13

péng

13

cān

13

zāo

13

chuǎng

13

13

dòng

13

guāng

13

hàn

13

jìng

13

tǎn

13

màn

13

13

sǒng

13

xiè

13

yān

13

yíng

13

zhāng

14

chán

14

chuǎn

14

dēng

14

jiàn

14

jiāo

14

jǐng

14

jiù

14

liáo

14

mǐn

14

sēng

14

14

tóng,zhuàng

14

14

zǔn

14

xiān

14

jiǎo

14

fèn

14

huì

14

14

qiáo

14

jùn

14

14

14

dàn

14

chǎng

14

wěi

14

è

14

14

tiě

14

jiǒng

14

14

láo

14

lǐn

14

14

shàn

14

tuǐ

14

xiàn

14

xiān

14

xiàn

14

14

zhuàn

12

zhòu

15

ài

15

dàn,dān

15

jiāng

15

jiǎo

15

15

sài

15

xuān

15

zhòu

15

jià

15

nóng

15

shǎ

15

jiǎn

15

kuài

15

15

15

cɑn

15

chán

15

chù

15

dāng

15

fēng

15

jìn

15

méng

15

qiàn

15

qiào

15

zài

16

níng

16

16

tái

16

16

chóu

16

chái

16

bīn

16

16

jǐn

16

án

16

háo

16

kuǎng

16

lán

16

16

qióng

17

léi,lěi

17

zǎn

17

yōu

17

cháng

17

chǔ

17

bào

17

biāo

17

17

qìng

17

liè

17

17

17

wěi

17

zhì

18

chèn

18

shū

18

18

téng

19

lǒng

19

ráng

19

chán

20

huì

21

luó

21

nuó

21

21

yǎn

21

zǎn

22

tǎng

23

lěi

24

nàng

Leave a Reply