Component 大 a man stretching out four limbs

Component 大 a man stretching out four limbs

大, a pictographic character of a man stretching out four limbs, serves as semantic component to form characters. Characters formed by the semantic component 大 express meanings related to person, something big or extended meanings such as 太, 夫, 天, 央, 奇.


Characters formed by the semantic component 大

笔划

汉字

拼音

笔划

汉字

拼音

3

dà,dài

3

4

ǎo,yāo

4

fú,fū

4

guài

4

tài

4

tiān

5

bèn,hāng

5

shī

5

tou,tóu

5

yāng

5

tāo

5

gǎo

5

tài

6

duó

6

gā,jiá,jiā

6

kuā

6

kuǎng

6

6

6

huà

6

yǎn

7

夿

7

ēn

7

huàn

7

lián

7

jiā

7

juàn

7

yǔn

8

bèn,bēn

8

fèn

8

fèng

8

jī,qí

8

nài

8

pào

8

yǎn

8

8

diǎn

8

quān

9

jiǎng

9

kuí

9

qì,xiè

9

9

zhà,zhā

9

zòu

9

huàn

9

kāi

9

xié

10

tào

10

10

zàng,zhuǎng

10

běn

11

shá,shē

11

bēng

11

diāo

11

fěi

11

huǎng

11

xùn

12

ào

12

ào

12

diàn

12

12

wěng

13

jiǎng

13

ào

13

14

lián

14

duó

14

jiǎng

15

shì

15

yūn

16

fèn

16

huò

18

22

luán

23

duǒ

Leave a Reply