Component 女 a woman on her knees

Component 女 a woman on her knees

女, a pictographic character of a woman on her knees, serves as a semantic component to form characters. Characters formed by the semantic component 女 express meanings related to women, names, beauty, or bad temper, such as 她, 妈, 姨, 姑, 姓, 娜, 奶, 妆, 妃, etc.


Characters formed by the semantic component 女

There are 476 characters formed by the semantic component 女

笔划

汉字

拼音

笔划

汉字

拼音

3

5

nǎi

5

5

dǐng

6

fēi

6

6

gān,jiān

6

hào,hǎo

6

6

6

shuò

6

6

wàng

6

zhuāng

6

chà

6

奿

fàn

6

hóng

6

6

jiǔ

6

nuán

6

qiān

6

xiān

7

7

7

fáng

7

7

guī

7

7

jìn

7

miào

7

7

niū

7

rèn

7

7

tuǒ

7

7

yán

7

yāo

7

7

7

yún

7

7

7

zhuāng

7

chī

7

dān

7

7

fén

7

fēng

7

fǒu

7

hài

7

kēng

7

jìng

7

7

yuè

7

7

wàn

7

wèn

7

xīn

7

yàn

7

zhōng

7

zhòng

8

bàn

8

8

8

jiě

8

m,mǔ

8

mèi

8

8

8

qì,qī

8

qiè

8

rǎn

8

shān

8

shǐ

8

wěi,wēi

8

xìng

8

8

zhóu

8

8

zhí

8

shān

8

8

8

ē

8

妿

ē

8

8

8

líng

8

gān

8

mín

8

8

shēn

8

tǒu

8

xián

8

yāng

8

yuàn

8

zhāo

8

zhēng

8

zhuó

9

chà

9

gòu

9

guǐ

9

héng

9

9

jiāng

9

jiāo

9

jiāo

9

kuā

9

lǎo,mǔ

9

lóu

9

luán

9

nà,nuó

9

pīn

9

ráo,rǎo

9

shū

9

sōng

9

9

wēi

9

9

yáo

9

9

yīn

9

姿

9

zhí

9

rèn

9

jiān

9

chéng

9

9

dòng

9

è

9

gāi

9

guāng

9

hóng

9

huá

9

shí

9

jiān

9

jìng

9

juān

9

jūn

9

liè

9

mǐng

9

nián

9

pèi

9

quán

9

shēn

9

9

tǐng

9

xiàn

9

xiàng

9

yàn

9

yán

9

yán

9

yòu

9

zhěn

10

āi,xī

10

chuò

10

10

娿

ē

10

ē

10

é

10

10

juān

10

10

miǎn

10

niàn

10

pìn,pīng

10

shēn

10

suō

10

10

wěi

10

xián

10

10

pōu

10

chuò

10

xiàn

10

10

hán

10

huɑ

10

10

10

máng

10

10

nán

10

něi

10

pín

10

shào

10

tuì

10

10

mǎn

10

xiē

10

xíng

10

yán

10

10

10

zhì

10

zhuāng

11

11

biǎo

11

chán

11

chāng

11

chuò,ruò

11

huà

11

hūn

11

jié

11

jìng

11

11

lán

11

láng

11

11

11

11

shěn

11

wān

11

wǎn

11

xiāo

11

xìng

11

yín

11

yīng

11

yīng

11

11

chuò

11

11

lóu

11

11

ǎi

11

àn

11

pǒu

11

cǎi

11

zhōu

11

cóng

11

diàn

11

diǎn

11

dōng

11

11

fēi

11

fēi

11

11

huī

11

hùn

11

jiě

11

qiān

11

jīng

11

11

11

lái

11

11

líng

11

11

lún

11

mián

11

miáo

11

11

11

11

quán

11

shū

11

zhuì

11

tán

11

tiān

11

11

xián

11

xián

11

11

zhuó

12

ān

12

ǎo

12

duǒ

12

媿

kuì

12

mào

12

méi

12

mèi

12

sǎo

12

tíng

12

wèi

12

12

12

婿

12

yuán,yuàn

12

xiè

12

tōu

12

yīn

12

guī

12

bǎo

12

chūn

12

12

dān

12

dàng

12

12

duān

12

12

12

huáng

12

huī

12

jiǎ

12

jiē

12

jié

12

jiē

12

liàn

12

měi

12

mián

12

nàn

12

ruǎn

12

piān

12

qián

12

qīn

12

qiū

12

rǎn

12

róng

12

róu

12

12

12

tōu

12

wéi

12

wēi

12

12

xuān

12

yǎo

12

12

zhēng

12

zhòng

13

ài

13

chī

13

gòu

13

13

jià

13

13

13

pín

13

13

xián

13

yìng

13

yuán

13

13

niǎo

13

ǎo

13

ào

13

páng

13

biáo

13

chú

13

huà

13

liú

13

měi

13

míng

13

nǎo

13

13

pán

13

13

13

qín

13

róng

13

13

13

tāo

13

yīng

13

yáo

13

yuán

13

zhēn

14

cháng

14

14

lào

14

léi

14

14

màn,mān

14

nèn

14

piáo

14

piè

14

qiáng

14

yān

14

14

14

zhāng

14

nèn

14

14

14

tuǒ

14

guī

14

hān

14

14

14

jǐn

14

kāng

14

14

miáo

14

zhuān

14

xuán

14

yōng

14

zhē

15

fàn

15

liáo

15

15

15

ráo

15

chán

15

guī

15

15

jiāo

15

xián

15

xián

15

嫿

huà

15

dēng

15

dǒng

15

fān

15

15

qiáo

15

kuì

15

lián

15

měi

15

15

suì

15

15

yàn

15

15

zhǎn

15

zhí

16

16

shàn

16

yíng

16

qiáng

16

ài

16

16

niǎo

16

cān

16

16

huì

16

jiào

16

xiān

16

liǎn

16

niáng

16

huán

16

shì

16

xīn

16

16

16

16

yuè

17

17

niǎo

17

yīng

17

nǎi

17

pín

17

kā kā ā

17

qiàn

17

chóu

17

tiǎo

17

jìn

17

17

mián

17

17

níng

17

17

róng

17

tái

17

yān

18

shěn

18

18

liǔ

19

lǎn

19

xìng

19

嬿

yàn

19

yuān

20

shuāng

20

xiān

20

niáng

20

huān

20

jiǎo

20

lǎn

20

líng

20

yīng

21

xié

21

shuāng

22

luán

22

22

22

yǎn

23

lǎn

24

zhú

 

 

 

Leave a Reply