Component 巾 a piece of cloth

Component 巾 a piece of cloth

巾, a pictographic of a piece of cloth, serves as semantic component to form characters. Characters formed by the semantic component 巾 express things related to cloth, textile, etc.


Characters formed by the semantic component 巾

There are 116 characters formed by the semantic component 巾.

笔划

汉字

拼音

笔划

汉字

拼音

3

jīn

4

4

巿

4

5

5

shì

5

shuài

5

dīng

6

fān

6

shī

6

niè

7

7

wéi

7

7

zhàng

7

zhǐ

7

dàn

7

fēn

7

8

8

lián

8

8

pèi

8

tǎng

8

tiè,tiě,tiē

8

zhì

8

zhì

8

zhǒu

8

8

dài

8

9

bāng

9

dài

9

9

juàn,juǎn

9

9

zhēn

9

shuài

9

píng

9

9

qià

9

9

10

chóu,dào

10

qiào

10

shuì

10

10

shī

10

qún

10

dài

10

guī

10

zhēn

11

cháng

11

guó

11

píng

11

wéi

11

11

dài

11

zhàng

11

wān

11

zhǔ

11

11

jiǎn

11

shà

12

12

mào

12

12

píng

12

12

bāng

12

wéi

12

die

12

帿

hóu

12

12

zhèng

12

zhēn

13

huǎng

13

13

13

gōng

13

jià

13

13

pán

13

tāo

13

téng

14

biāo

14

màn

14

zhàng

14

14

14

guó

14

bāng

14

zhǒu

14

huī

14

shān

14

zhōng

15

chuáng,zhuàng

15

fān

15

15

15

zhì

15

15

chǎn

15

fén

15

jǐng

15

zhɑng

16

chān

16

méng

16

qiāo

16

jié

16

17

bāng

17

chóu

17

miè

18

chú

19

xiǎn

19

lán

 

 

 

Leave a Reply