Component 扌: 手 hand II

Component 扌: 手 hand II

扌is derived from 手 and serves as a semantic component to form characters. Character formed by the semantic component 扌denote hand parts, hand-related or body-related actions, hand-related extended meanings. 扌is super powerful as it can form 700 characters.
Character formed by the semantic component 扌

There are 700 characters formed by the semantic component 扌. Index of importance of the semantic component 扌for the formation of Chinese characters: ⭐️  ⭐️  ⭐️  ⭐️  ⭐️

笔划

汉字

拼音

笔划

汉字

拼音

3

shǒu

4

zā,zhá,zhā

5

bɑ,pá

5

dá,dǎ

5

5

rēng

5

5

fǎn

5

qiú

5

hɑ me ru

6

chā

6

gāng,káng

6

6

hàn

6

kòu

6

kuò

6

mén

6

qiān

6

sào,sǎo

6

tuō

6

6

yáng

6

zhí

6

chā

6

tuō

6

dèn

6

diǎo

6

6

sɑ te

6

shēn

6

6

zài

6

zhàng

7

bà,bǎ

7

bān,pān

7

bàn

7

bào

7

biàn

7

chāo

7

chě

7

dèn

7

dǒu

7

ě

7

7

7

7

7

7

jué

7

kàng

7

kōu

7

lún,lūn

7

7

niǔ

7

pāo

7

7

póu

7

qiǎng,qiāng

7

rǎo

7

shé,zhé,zhē

7

shū

7

tóu

7

tuán

7

wán

7

wěn

7

7

yuè

7

zhǎo

7

zhǐ

7

zhuā

7

ǎo

7

7

7

dǎn

7

póu

7

7

7

jiá

7

jiā

7

zhì

7

kuáng

7

7

qián

7

qìn

7

7

yǎn

7

7

yǔn

7

yun

7

ze

7

zhěng

8

ào,ǎo,niù

8

8

bàn,pàn,pān

8

bào

8

8

cā,chāi

8

chēn

8

chì

8

chōu

8

dàn,dān

8

8

8

8

guǎi

8

jiǎn

8

8

lá,lǎ,lā

8

lán

8

līn

8

lǒng

8

mā,mò,mǒ

8

mǐn

8

8

niān

8

níng,nìng,nǐng

8

pāi

8

pàn,pīn

8

pēng

8

8

8

qiá

8

qián

8

tà,tuò

8

tái

8

tuō

8

8

yōng

8

zé,zhái

8

zhǎ

8

zhāo

8

zhǔ

8

zhuō

8

8

pāo

8

tuō

8

bài

8

bǐng

8

zhù

8

8

8

jiā

8

8

kuò

8

mèi

8

nán

8

8

8

8

yǎo

8

yāng

8

zhā

8

zhǐ

8

zhěn

9

àn

9

chí

9

dàng,dǎng

9

dòng

9

9

gǒng

9

guà

9

huī

9

9

jiǎo

9

jié

9

kǎo

9

kuà

9

kuò

9

náo

9

nuó

9

pīn

9

shè,shí

9

shì

9

shuān

9

9

tiǎo,tiāo

9

tǐng

9

9

wō,zhuā

9

xián

9

xié

9

9

yè,zhuài,zhuāi

9

zā,zǎn

9

zhā

9

zhèng,zhēng

9

zhěng

9

zhǐ

9

bāi

9

bàng

9

9

9

cún

9

zhì

9

dié

9

duò

9

duǒ

9

kuò

9

hén

9

huī

9

jiào

9

jué

9

liè

9

lie ri

9

9

9

nǐn

9

nòng

9

qiān

9

shān

9

xié

9

9

9

zhèn

10

ái,āi

10

10

10

cuò

10

dǎo

10

hàn

10

huàn

10

jiǎn

10

10

10

juān

10

jùn

10

kǔn

10

lāo

10

lǚ,luō

10

niē

10

ruó

10

shào,shāo

10

sǔn

10

tǒng

10

tuō

10

wǎn

10

10

10

zhèn,zhèn

10

zhuō

10

zùn

10

nòng

10

xié

10

suō

10

10

bāng

10

10

10

chā

10

10

chéng

10

huò

10

péng

10

póu

10

gěng

10

10

jiǎn

10

jiǎo

10

jué

10

kēng

10

měi

10

shù

10

tuō

10

sōu

10

wán

10

wei

10

10

10

zhāi

7

gāng

7

sǒng

8

kuǎi

11

bǎi

11

càn,chān,shǎn,shān

11

chuí

11

cuò

11

dǎn,shàn

11

dáo

11

diān

11

diào

11

duo,duō

11

gāng

11

guàn

11

guó

11

11

jié,jiē

11

jié

11

11

jù,jū

11

jué

11

kèn

11

kòng

11

liè

11

11

lüè

11

miáo

11

11

niǎn,niē

11

nuò

11

pái,pǎi

11

pěng

11

póu,pǒu

11

qiā

11

qián

11

shàn

11

shòu

11

tàn

11

tāo

11

tiàn

11

tuī

11

xiān

11

yǎn

11

yè,yē

11

11

zhì

11

zǒng

11

zuó

11

guà

11

11

ái

11

chēn

11

cǎi

11

shě

11

lūn

11

juǎn

11

pèng

11

mén

11

sǎo

11

bèn

11

bīng

11

11

chéng

11

zōu

11

11

zhěng

11

jié

11

hùn

11

huò

11

qián

11

jiē

11

liǎng

11

líng

11

11

mēng

11

mín

11

ming

11

11

11

11

qín

11

qìng

11

ruó

11

sāo

11

shū

11

11

11

wàn

11

11

yuè

11

zhēng

12

ǎn

12

biàn

12

bìng

12

chā

12

chá

12

chān

12

chuài,chuǎi,chuāi

12

cuō

12

12

dī,tí

12

dì,tì

12

dié,shé

12

gài

12

gé,gē

12

hōng

12

12

jiǎn

12

jiǎo

12

jiē

12

jiū

12

kāi

12

12

kuí

12

12

lǎn

12

lǒu,lōu

12

qìn

12

róu

12

sāi

12

sāo

12

sōu

12

wēi

12

wèn

12

12

xiē

12

xuān

12

12

yǎn

12

12

12

yuán

12

yuàn

12

zhā

12

zòu

12

jiǎn

12

zhèn

12

bēi

12

yáng

12

chā

12

niē

12

huī

12

12

chéng

12

chòng

12

chuí

12

bèng

12

gèn

12

gèn

12

huàn

12

huáng

12

jiū

12

12

zhēng

12

nǎn

12

róng

12

shì

12

zǒng

12

12

wēi

12

xún

12

yáo

12

zǎn

12

zǒng

13

bǎi

13

bān

13

bàng,péng

13

bìn

13

13

chī

13

chōu

13

chù

13

chuāi

13

èn

13

gǎo

13

huá

13

jiān

13

jìn

13

13

13

nuò

13

què

13

sà,shā

13

sǎng

13

shè

13

shū

13

shuò

13

tān

13

táng

13

xié

13

yáo

13

zhǎn

13

zhī

13

sǔn

13

13

qiǎng

13

qìn

13

dǎo

13

13

è

13

shān

13

zhà

13

guāi

13

è

13

féng

13

gòu

13

huá

13

jié

13

gāng

13

13

13

liǎn

13

miè

13

zhì

13

shè

13

13

qiǔ

13

quán

13

róng

13

sōu

13

tián

13

sūn

13

tāo

13

13

wèn

13

xiǎn

13

yáo

13

zhēn

14

biào,biāo

14

chū

14

chuāng

14

cuī

14

hàn

14

liào

14

luò

14

piě,piē

14

shuāi

14

yīng

14

zhāi

14

zhí

14

tuán

14

kōu

14

chě

14

zhā

14

lǒu

14

zǒng

14

zhé

14

chān

14

guàn

14

yǐng

14

chàn

14

14

chǎn

14

jiǎo

14

chēng

14

qiāng

14

chōng

14

14

14

héng

14

guī

14

huà

14

jiāng

14

jiū

14

kēng

14

14

mán

14

14

qiān

14

sōu

14

suō

14

tàng

14

wěi

14

zhuā

14

yáo

14

zhuó

14

zhuó

15

15

chè

15

chēng

15

cuān

15

cuō,zuǒ

15

dūn

15

huī

15

juē

15

juē

15

liáo,liào,liǎo,liāo

15

15

niǎn

15

niǎn

15

qiào

15

qín

15

sǎ,sā

15

15

xié

15

zhuàn

15

zhuàng

15

zǔn

15

cāo

15

qìn

15

náo

15

15

chēng

15

15

dǎn

15

15

xié

15

jiǎo

15

lāo

15

15

xián

15

bèn

15

zhěng

15

15

dǎn

15

guì

15

hòng

15

15

qiā

15

jiàng

15

jiǎo

15

jiē

15

qíng

15

lǐn

15

zhì

15

zǎn

15

ruán

15

xiāo

15

xiàn

15

15

16

cāo

16

gǎn

16

hàn

16

huàn

16

kuǎi

16

léi,lèi

16

16

qiào

16

shàn

16

sòu,sǒu

16

dǎng

16

16

16

16

jiǎn

16

dān

16

ào

16

16

chuò

16

è

16

huò

16

zhì

16

mēng

16

nǎng

16

16

yōng

17

17

17

tī,zhì

17

xǐng

17

zhuó,zhuō

17

tái

17

dǎo

17

níng

17

bìn

17

17

kuò

17

17

17

17

jié

17

17

yǎng

17

17

17

zhì

18

niǎn

18

xié

18

shū

18

sòu

18

bǎi

18

18

léi

18

zǎn

18

jiàn

18

liè

18

18

18

rǎo

18

tān

19

cuán,zǎn

19

huō

19

huàn

19

jùn

19

19

19

19

qiān

19

qiān

19

xiǎn

19

yíng

19

wěng

20

rǎng

20

yīng

20

lán

20

chān

20

xiān

20

méi

20

qiān

21

lǒng

21

shè

21

xié

21

chī

21

cuān

22

diān

22

22

zǎn

22

tān

22

luó

22

jùn

22

23

jué

23

zuàn

23

dǎng

23

jiǎo

23

24

lǎn

24

21

sǒng

25

nǎng

 

 

 

Leave a Reply