Component 木 tree

component 木

木, tree, serves as semantic as well as phonetic component to form characters. Characters formed by the semantic component 木 express things related to plants, woody plants, wood products, etc.


Characters formed by the phonetic component 木

沐炑狇蚞莯䊾 the same pronunciation mù

Characters formed by the semantic component 木

There are 1019 characters formed by the semantic component 木.

笔划

汉字

拼音

笔划

汉字

拼音

4

4

pin

5

běn

5

5

shù,zhú

5

wèi

5

zhá

5

shù

5

te wu le

6

6

duǒ

6

6

piáo,pò,pō,pǔ

6

quán

6

shā

6

xiǔ

6

6

zhū

6

duǒ

6

6

chéng

6

6

dāo

6

qiú

6

jiū

6

6

rén

6

ru

7

biāo,sháo

7

cái

7

chà,chā

7

cūn

7

dì,duǒ

7

7

gǎn,gān

7

gàng,gāng

7

7

lái,lāi

7

7

7

máng

7

7

shā,shān

7

shù

7

tiáo

7

7

xìng

7

yáng

7

7

7

zhàng

7

7

chì

7

rèn

7

fán

7

7

gōng

7

jié

7

jiu

7

máng

7

qiān

7

mián

7

tuō

7

wɑn

7

7

xún

7

8

àng

8

bà,pá

8

bǎn

8

bēi

8

chéng

8

chǒu,niǔ

8

chǔ

8

cōng,zōng

8

dǒu

8

fāng

8

fén

8

fēng

8

gǎo

8

gòu

8

guì,jǔ

8

guǒ

8

háng

8

8

jiǎn

8

jié

8

8

lín

8

méi

8

miǎo

8

8

qiāng

8

ruì

8

shū

8

shū

8

sōng

8

wǎng

8

8

xiāo

8

yǎo

8

zǎo

8

zhěn

8

zhī

8

zhù

8

dōng

8

nán

8

shì

8

xiān

8

fèi

8

8

chǒu

8

chūn

8

8

ě

8

fán

8

8

huà

8

8

jìn

8

8

máo

8

zhān

8

shēng

8

8

sōng

8

sōng

8

8

xīn

8

xín

8

8

yǎo

8

8

yuán

8

yùn

8

zhào

8

huà

9

bǎi,bó,bò

9

bàn,pán

9

bāo,fú

9

9

biāo

9

bǐng

9

chá,zhā

9

chēng

9

9

dòng

9

duǒ

9

duǒ

9

9

gān

9

gǒu,gōu,jǔ

9

jiā

9

jià

9

jiǎn

9

jiù

9

9

9

lán

9

lì,yuè

9

líng

9

liǔ

9

lóng

9

9

mǒu

9

nài

9

9

níng

9

píng

9

9

rǎn

9

róu

9

shān,zhà

9

shì

9

shù

9

tuó

9

tuò

9

xiá

9

xiāo

9

9

yóu,yòu,zhú

9

zhà

9

zhàn

9

zhè

9

zhī

9

zhǐ

9

zhì

9

zhì

9

zhōng

9

zhù,zhǔ

9

9

nán

9

guǎi

9

shān

9

liǔ

9

zɑo

9

āo

9

9

bēi

9

9

9

chá

9

9

9

dài

9

dàn

9

9

9

guǎi

9

9

jiù

9

9

9

liǔ

9

méi

9

9

niè

9

qióng

9

róng

9

sɑ ying

9

sāng

9

sháo

9

shēn

9

shì

9

mào

9

9

sōng

9

xiān

9

yǎng

9

yǎo

9

9

yǒng

9

zhā

9

zhù

10

ān

10

àn

10

bāng

10

bīng

10

chái,zhài

10

dàng

10

ér

10

10

gé,gē

10

gēn

10

gǒng

10

guā,kuò

10

guàng,guāng

10

guì

10

guì,huì

10

háng,héng

10

hé,hú

10

huà

10

huán

10

jiǎng

10

jiào,xiào

10

jié,jú

10

jié

10

jiù

10

juàn

10

kǎo

10

kuàng

10

lǎo

10

10

luán

10

qī,xī

10

10

qiáo

10

ráo

10

sāng

10

shuān

10

táo

10

tìng,tǐng

10

tóng

10

wéi

10

10

xún

10

10

yàng

10

10

zāi

10

zhēn

10

zhì

10

zhū

10

zhuāng

10

zhuō

10

tiáo

10

10

bǎi

10

10

10

kān

10

bìng

10

chān

10

chēng

10

chóu

10

chuí

10

10

10

duò

10

ěr

10

jiàn

10

jie

10

10

10

liè

10

10

10

nuó

10

rěn

10

rěn

10

10

shì

10

10

kɑ sei

10

xiáng

10

xuè

10

xún

10

10

zhī

10

yīn

10

ying

10

yǒng

10

yǒu

10

10

zhān

10

zhàn

10

chén

10

zhèn

10

10

zuì

11

bēi

11

11

cén

11

fàn

11

fēn

11

11

gěng

11

11

jiǎn

11

11

jué

11

kǔn

11

lāi

11

láng

11

11

lián

11

liáng

11

líng

11

méi

11

mèng

11

po

11

11

qǐn

11

ruǐ

11

shāo

11

shū

11

suō

11

suō

11

táo

11

11

tīng

11

tǒng

11

11

xiè

11

zhì

11

zhuō

11

11

liǔ

11

jiǎn

11

11

gǎn

11

xiāo

11

zhī

11

āo

11

bèi

11

bèn

11

bīn

11

11

chén

11

chǔ

11

11

11

dòu

11

fēn

11

fēng

11

xi ki mi

11

hán

11

huɑ

11

huàn

11

kuǎn

11

11

11

jiā

11

jìng

11

jìng

11

xuān

11

jūn

11

guā

11

11

lòng

11

pēng

11

qiú

11

rèn

11

shā

11

sōng

11

11

wǎn

11

wěi

11

wěn

11

11

xiɑ

11

yǐng

11

yǒu

11

zào

11

zhuāng

11

zhuō

12

bàng

12

bàng,bèi

12

bēi,pí

12

chǔ

12

chuí

12

chuí,zhuī

12

12

12

fěi

12

fén

12

gāng

12

guān

12

gùn,gǔn

12

guǒ

12

hù,kǔ

12

hūn

12

12

jiàn

12

jiāo

12

12

12

12

12

láng

12

lēng,líng

12

liáng

12

luó

12

mián

12

pái

12

péng

12

pèng

12

12

12

qiàn

12

quān

12

sēn

12

shēn

12

táng

12

tuǒ

12

yǎn

12

12

yǐ,yī

12

12

zhào

12

zhī

12

zhí

12

zhuó

12

zōng

12

zǎo

12

chéng

12

12

qín

12

lái

12

chéng

12

12

dòng

12

12

zhàn

12

12

dìng

12

wǎn

12

12

guī

12

bīn

12

bǐng

12

cǎi

12

chán

12

chɑng

12

chēn

12

chóu

12

cōng

12

12

què

12

dɑo

12

12

diɑn

12

fán

12

12

fu

12

geng

12

12

guì

12

jùn

12

guō

12

háo

12

jiǎn

12

jiē

12

qiāng

12

12

12

lún

12

men

12

mi eng

12

12

péng

12

12

qiàn

12

qíng

12

quān

12

ruò

12

shàn

12

sēn

12

zōu

12

wǎng

12

12

yǎng

12

12

12

12

12

12

zhuō

12

12

zōu

8

gāng

13

chá,zhā

13

chá,zhà

13

chèn

13

chǔ

13

chuán

13

chuí

13

椿

chūn

13

cōng,sǒng

13

duàn

13

dùn,shūn

13

gài

13

13

huái

13

13

jiē,kǎi

13

jié

13

13

lǎn

13

léng,lèng

13

liàn

13

lóu

13

13

méi

13

nán

13

pián

13

pǐn

13

qiū

13

shèn,zhēn

13

13

tán

13

wēi

13

xiē

13

xuàn

13

13

yíng

13

yóu

13

13

méi

13

13

yáng

13

xuàn

13

pián

13

zōng

13

13

fēng

13

gài

13

běn

13

13

chu

13

chūn

13

còu

13

13

dié

13

duǒ

13

13

jiān

13

13

13

huáng

13

wěi

13

huī

13

jiǎ

13

jiān

13

jiè

13

jié

13

kuí

13

kuí

13

13

13

máo

13

13

13

13

hɑ ni zɑ wu

13

róng

13

róu

13

shen

13

mu le

13

13

tíng

13

tíng

13

tuǒ

13

wēi

13

wēn

13

13

楿

kɑ tui lɑ

13

13

yàn

13

yǎn

13

yán

13

yāo

13

13

13

yuān

13

zhēn

14

bàng,bǎng

14

bīn,bīng

14

cuī

14

fěi

14

14

gāo

14

gǎo

14

14

huàng

14

jiǎ

14

jiàn,kǎn

14

jié

14

14

liú

14

míng

14

mó,mú

14

pán

14

què

14

róng

14

shuò

14

sǔn

14

14

tāo

14

tōng

14

wēn

14

xiè

14

xiè

14

zhà

14

zhēn

14

zhī

14

zhū

14

tuó

14

gàn

14

méi

14

diān

14

gòu

14

jiǎ

14

lián

14

gàng

14

14

huà

14

榿

14

qiāng

14

gǎo

14

guǒ

14

róng

14

14

zhǎn

14

chén

14

14

14

dɑo

14

diān

14

14

jià

14

jiàn

14

láng

14

qiǎn

14

lóng

14

14

nòu

14

nuò

14

pèng

14

péng

14

qián

14

qiáo

14

sāng

14

shā

14

shèng

14

shí

14

14

14

sūn

14

táng

14

tiáo

14

14

xiū

14

yàng

14

yǎo

14

yáo

14

14

yuán

14

yuán

14

zhāi

14

zuì

14

zhuō

14

15

cáo

15

chēng,táng

15

chū

15

15

fán

15

gǎn

15

héng,hèng

15

15

huì

15

jiān

15

槿

jǐn

15

jiū

15

kāng

15

niè

15

15

qiáng

15

xiàng

15

yīng

15

zhāng

15

zhū

15

zhuā

15

15

zhuāng

15

biāo

15

shū

15

léi

15

lóu

15

cōng

15

liáng

15

yàng

15

jiǎng

15

tuǒ

15

gāo

15

yǒu

15

cháo

15

cōng

15

cuī

15

15

15

gài

15

guàn

15

15

guì

15

guī

15

guī

15

15

huà

15

huàn

15

ji

15

15

mán

15

15

màn

15

méng

15

15

niǎo

15

qiàn

15

qíng

15

tuán

15

quán

15

sēn

15

shā

15

shǎng

15

15

15

xue

15

yɑn

15

15

róng

15

15

zhā

15

zhè

15

zhù

16

chéng

16

chú

16

èr

16

16

jué

16

16

qiāo

16

qiáo

16

qín

16

qíng

16

rǎn

16

ruǐ

16

shē

16

tóng

16

tuó

16

16

yǐn

16

yuán

16

yuè

16

zuì

16

zūn

16

jué

16

ráo

16

shù

16

cóng

16

16

16

qiáo

16

16

xiàn

16

16

zēng

16

chēng

16

táng

16

chéng

16

16

chūn

16

16

dào

16

diàn

16

tán

16

dōu

16

tuí

16

16

fǎn

16

fén

16

gāo

16

16

héng

16

huì

16

16

xiàn

16

zhǎn

16

jing

16

guì

16

liáo

16

lào

16

lìn

16

liú

16

liǔ

16

16

níng

16

nuó

16

qián

16

qióng

16

rùn

16

zān

16

樿

shàn

16

sheng

16

shùn

16

sōng

16

suì

16

16

16

xi

16

xún

16

zhí

16

yún

16

zhēn

16

zuī

12

fu

17

biǎo

17

17

jiě

17

kuí

17

lèi

17

lǐn

17

méng

17

tán

17

17

yán

17

yǐ,yī

17

chēng

17

qiáng

17

dàng

17

jiǎn

17

guì

17

zhì

17

píng

17

chǔ

17

fēng

17

gàn

17

huò

17

huì

17

huǐ

17

17

jiǎ

17

橿

jiāng

17

17

17

17

lián

17

lǐn

17

nóng

17

17

shū

17

shān

17

zhái

17

xuán

17

17

zuì

18

chá

18

18

mián

18

18

tái

18

chóu

18

guì

18

jiàn

18

níng

18

bīn

18

qǐng

18

zhào

18

dèng

18

chú

18

chūn

18

gǎo

18

ge

18

huǎng

18

18

jué

18

18

18

miè

18

18

nòu

18

ōu

18

18

18

18

qiān

18

18

tuán

18

檿

yǎn

18

18

yín

18

yǐn

18

zhuó

14

ju

19

cuán

19

gāo

19

yuán

19

19

zhū

19

zhū

19

19

19

chú

19

19

fèi

19

huì

19

jiɑng

19

qiáo

19

lěi

19

léi

19

mián

19

qiān

19

qing

19

sǒu

19

yōu

19

19

zhì

20

xiǎn

20

niè

20

yǐn

20

20

20

20

chèn

20

20

è

20

huái

20

gui

20

20

xiāo

20

20

yán

20

櫿

yíng

21

jiān

21

lóng

21

yīng

21

líng

21

quán

21

lán

21

zɑng

21

chán

21

jiu

21

21

nóng

21

xiāng

21

yòu

22

22

cóng

22

shè

22

shuāng

22

wéi

22

23

23

luán

23

luó

23

cuán

23

e mi

24

dǎng

24

24

lán

25

léi

25

25

lǎn

25

25

25

zhú

26

náng

28

líng

28

guàn

Leave a Reply