Component 水 water

Component氵 water

水, a pictographic character of  water, serves as semantic component to form characters. Characters formed by the semantic component 水 have to do with water or express extended meanings. 


See also the component 

Characters formed by the semantic component 水

There are 43 characters formed by the semantic component 水.

笔划

汉字

拼音

笔划

汉字

拼音

4

shuǐ

5

dàng

5

yǒng

5

bīng

5

zhěng

5

shuǐ

6

cuān

6

tǔn

6

7

gǒng

7

qiú

7

pìn

8

dá,tà,tɑ

8

dàn

8

jǐng

8

8

zhuǐ

9

bèng

9

quán

9

xué

9

guàn

9

hóng

9

10

jiāng

10

qiè

10

tài

10

luò

12

miǎo

12

yǐn

13

qiū

14

xíng

15

chí

15

téng

15

yǐng

15

漿

jiāng

15

qǐng

15

zhí

16

jiǒng

17

xué

17

18

fèi

20

fàn

23

luán

27

xún

Leave a Reply