Component 石 a rock at the foot of a cliff

石 a pictographic character of a rock at the foot of a cliff, serves as semantic as well as phonetic component to form characters. Characters formed by the semantic component 石 express meanings related to earth, rock, or earth or rock related instruments.


Characters formed by the phonetic component 石

炻祏 shí shí

跖柘 zhí zhè

Semantic: 矿研破硕硬确碎砖砒硅砂砍 kuàng yán pò shuò yìng què suì zhuān pī guīshā kǎn

Characters formed by the semantic component 石

There are 325 characters formed by the semantic component 石

笔划

汉字

拼音

笔划

汉字

拼音

5

dàn,shí

7

7

dìng

7

8

dàng

8

fán

8

gān

8

gāng

8

8

kuàng

8

8

8

zhé

8

è

8

8

9

biān

9

chē

9

dùn

9

fēng

9

9

huā,xū

9

jué

9

kǎn

9

9

qì,qiè

9

shā

9

9

yán,yàn

9

yàn

9

zhuān

9

pīn

9

dān

9

è

9

jiè

9

jin

9

kāng

9

9

mín

9

suì

9

9

zhé

9

zhǐ

10

ài

10

10

chǔ

10

10

10

10

10

kēng

10

10

10

10

lóng

10

10

pēng

10

pīng

10

10

shēn

10

tóng

10

tuó

10

10

zhǎ

10

zhēn

10

zhù

10

tuó

10

pào

10

ě

10

10

kuàng

10

10

líng

10

10

10

10

yong

10

11

dòng

11

gè,luò

11

guī

11

hóng

11

máng

11

náo

11

qiāo

11

qiáo

11

shuò

11

11

xiá

11

xíng

11

zhài

11

zhū

11

yán

11

ài

11

ce o ke

11

chàn

11

chēng

11

è

11

kuāng

11

wěi

11

kèn

11

lɑo

11

11

pēng

11

qià

11

qing

11

quán

11

wèi

12

láng

12

liú

12

12

què

12

12

xiāo

12

yìng

12

chē

12

yàn

12

xiá

12

kēng

12

chěn

12

mǎng

12

zē xi

12

chè

12

12

hōng

12

huɑ

12

jiǎn

12

què

12

kǔn

12

luò

12

shā

12

yǒng

12

xiāo

12

13

ài

13

bēi

13

bèi

13

chěn

13

diǎn

13

diāo

13

dìng

13

duì

13

kōng

13

liù,lù

13

péng

13

pèng

13

13

què

13

suì

13

wǎn

13

13

13

13

zòng

13

zhuì

13

náo

13

13

jiān

13

jūn

13

kēng

13

léng

13

lín

13

lún

13

mín

13

nuè

13

qìng

13

sōng

13

tuó

13

yān

13

yín

13

yīng

13

zhuó

14

14

biǎn

14

chá,chā

14

14

cuō

14

14

dié

14

duàn

14

jiǎn

14

jié

14

kuǐ

14

14

tàn

14

wèi

14

xuàn

14

zhou

14

fēng

14

zhēn

14

shuò

14

dàng

14

14

dìng

14

duī

14

dun

14

é

14

huá

14

14

nǎo

14

ruǎn

14

tián

14

xiá

14

yán

15

bàng,páng

15

gǔn

15

15

lěi

15

lián

15

niǎn

15

pán

15

sǎng

15

zhé

15

15

què

15

què

15

wèi

15

áo

15

gōng

15

liú

15

zhuān

15

15

15

xiá

15

15

15

táng

15

tián

15

yáo

15

yīn

15

yǔn

16

huáng

16

kàn

16

mó,mò

16

16

16

qìng

16

16

16

zhuān

16

16

liù

16

16

chěn

16

chán

16

chuǎng

16

chuò

16

cuī

16

lěi

16

lun

16

pēng

16

biāo

16

16

zōng

17

dèng

17

17

dūn

17

jiàn

17

jiāo

17

lín

17

pán

17

zhǎng

17

qiāo

17

qiáo

17

17

diàn

17

dìng

17

jiàn

17

jié

17

láo

17

17

shàn

17

17

17

xi

17

17

zēng

17

zhuì

18

jiāng

18

léi

18

méng

18

chǔ

18

18

18

18

dàng

18

què

18

18

jiǎn

18

18

18

18

18

18

yu

18

18

19

19

19

ài

19

kuàng

19

è

19

jiān

19

miè

19

pào

19

pīn

19

ruǎn

19

yɑng

20

léi

20

fán

20

20

lěi

20

xián

20

zhì

21

21

21

pào

21

21

què

21

yīng

22

shuāng

22

lóng

22

guàn

22

jiān

22

lóng

24

24

yán

 

 

 

Leave a Reply