Component 舟 boat

Component 舟 boat

舟, a pictographic character of boat, serves as semantic component to form characters. Characters formed by the semantic component 舟 express things related to boat or ship. 舟 also serves as phonetic component.


Characters formed by the phonetic component 舟

侜鸼 the same pronunciation zhōu

Characters formed by the semantic component 舟

船舰舱舷航舫 chuán jiàn cāng xián háng fǎng

笔划 汉字 拼音 笔划 汉字 拼音
6 zhōu 8 dāo
9 chuán 9 shān
9 9 fán
10 bān,bō,pán 10 bǎn
10 10 cāng
10 fǎng 10 háng
10 jiàn 10 zhōng
10 chuán 10 fán
10 10
10 tài 11
11 chuán 11 duǒ
11 11 líng
11 11 xián
11 11 zhòu,zhu
11 xiá 12 tǐng
12 12 páng
12 qióng 12 kuɑ
13 13 shāo
13 wěi 13
13 féng 13 láng
13 13 uu
13 zào 14 měng
14 14
14 niàn 15 biàn
15 chā 15 dié
15 huáng 15 shǒu
15 sōu 15 dào
15 15
16 16 cāng
16 bàng 17 cáo
17 dài 17 lóu
17 sō rī 18 chōng
18 deng 18
18 yào 19 méng
19 qiáng 19
19 19 dāng
19 huò 20 jiàn
20 21
22 23 chán
24 shuāng

Leave a Reply