Component 衣 a piece of clothing

衣, a pictographic character of a piece of clothing, serves as semantic as well as phonetic component to form characters. Characters formed by the semantic component 衣 express things related to cloth, fabric, textile, etc.


Characters formed by the phonetic component 衣

依 铱 yī
裔 扆 yì
庡 yǐ

Characters formed by the semantic component 衣

When 衣 serves as semantic component, it is written as 衤. There are characters formed by the semantic component 衣.

笔划

汉字

拼音

笔划

汉字

拼音

5

7

8

chà,chǎ

8

chèn

8

shān

8

gǎn

8

jié

8

8

9

ǎo

9

9

huī

9

jīn

9

mèi

9

9

rèn

9

dǎn

9

fēn

9

jiè

9

jūn

9

zhǐ

9

rán

9

rán

9

9

zhī

9

zhōng

9

zhòng

10

bèi,pī

10

10

fán,pàn

10

mò,wà

10

páo

10

10

tǎn

10

xiù

10

zhěn

10

zhì

10

lǐng

10

10

10

zhé

10

10

10

gōu

10

10

10

10

mi

10

10

rán

10

shào

10

tuó

10

10

tuō

10

xuàn

10

xué

10

yào

10

10

zuò

11

dāng

11

11

11

guī

11

jié

11

kèn

11

11

kūn

11

qiā

11

yīn

11

zhū

11

rèn

11

11

chǐ

11

ér

11

jiàn

11

péng

11

kā mī xī mō

11

11

11

háng

12

chéng,chěng

12

jiǎn

12

12

lián

12

liǎn

12

qún

12

shù

12

12

12

jiá

12

12

12

juān

12

kǔn

12

liú

12

shēn

12

shuì

12

zhěn

13

bì,pí

13

biǎo

13

chóu

13

chǔ,zhě,zhǔ

13

duō

13

guà

13

13

liǎng

13

luǒ

13

tì,xī

13

yuān

13

yǎn

13

kèn

13

fēi

13

táo

13

chān

13

chāng

13

chǐ

13

13

kūn

13

líng

13

13

qi

14

bǎo

14

bèi

14

biǎn,pián

14

14

dān

14

14

14

tuì,tùn

14

yùn

14

huī

14

14

kūn

14

suǒ

14

chóng

14

dié

14

duān

14

14

14

14

14

tuàn

14

xiè

14

yǎn

14

yuàn

14

yuàn

15

chǐ

15

jiè

15

lán

15

15

nài

15

15

lián

15

15

15

qǐ hā yā

15

gōu

15

róng

15

sǎng

15

yuán

16

biǎo

16

16

jiǒng

16

xí,zhě

16

xiàng

16

16

bié

16

褿

cáo

16

mɑn

16

16

sēn

16

shī

17

lán

17

qiǎng

17

suì

17

17

ǎo

17

dān

17

jiǎn

17

jiǎn

17

17

fán

17

cuì

17

17

17

zhuàn

17

ráo

17

xiān

17

xín

18

chān

18

jīn

18

zhàn

18

dāng

18

liǎn

18

guì

18

cào

18

shǔ

18

nóng

18

19

19

19

19

lán

19

19

tɑ e

19

zhǐ

20

20

shì

20

xié

20

bǎi

20

shǔ

21

chèn

21

lǎi

21

lóng

22

dài

22

lán

22

tā sī kī

22

xiān

23

zhě

23

jiǎn

23

24

pàn

24

zàn

24

shī

25

lán

 

 

 

Leave a Reply