Component 足 foot

Component 足 foot

足, a compound ideographic character of a foot, serves as semantic component to form characters. Characters formed by the semantic component 足 express meanings related to the foot, foot movements, foot actions, etc. 足 also serves as phonetic component to form characters.

Characters formed by the phonetic component 足

促  蹵 趗 the same pronunciation cù
龊 娖 the same pronunciation chuò
捉 浞 zhuō zhuó
踀 chù

Characters formed by the semantic component 足

Semantic: 跳路跑踉跟跪脚跃趾蹉跎跌蹒跚跄距 蹩蹙踅跫趸蹔蹷躄
tiào lù pǎo liáng gēn guì jiǎo yuè zhǐ cuōtuó diē pánshān qiāng jù bié cù xué qióng dǔn zàn jué bì

笔划 汉字 拼音 笔划 汉字 拼音
7 9
10 bào,bō 10 dǔn
10 趿 10
10 kuà 11 chěn
11 11 jiǎn
11 11 qí,qì
11 qiàng,qiāng 11 yuè
11 zhǐ 11 yuè
11 11 fāng
11 jué 12
12 12 diē
12 dié 12 fú,fū
12 jiā 12 jiàn
12 12 lì,luò
12 páo,pǎo 12 shān
12 tuó 12 tuò
12 zhí 12 pán
12 jiàn 12
12 12 líng
12 mèi 12
12 qiǎ 12 tái
12 12 zhù
13 13 cǐ,cī
13 duǒ 13 gēn
13 guì 13
13 jiá 13 jiāo
13 kuà 13 kuǐ
13 13 qiāo
13 qióng 13 tiào
13 xiān 13 xiǎn
13 zhuǎi 13 cǎi
13 duò 13
13 pián 13 dài
13 dié 13 zhū
13 13 quán
13 xiáng 13
13 zhēng 13 zhì
14 chóu 14 cūn
14 14
14 liáng,liàng 14 xué
14 yǒng 14 jìng
14 14 shū
14 chuò 14 跿
14 jiǎo 14 móu
14 14 niè
14 xiāo 14 qiāo
14 shū 7
15 15 cǎi
15 chí 15 chuō
15 15 diǎn
15 huái 15
15 jiàn 15
15 juǎn,quán 15 qī,yǐ
15 tà,tā 15
15 wǎn 15
15 zhí 15 zhì
15 zōng 15
15 jiàn 15 pèng
15 lèng 15 wěi
15 15 guā
15 jié 15
15 15 lún
15 nuò 15 niè
15 niè 15 qiè
15 zhě 15 zōng
16 chǎ 16 chěn
16 chuài 16 chuǎn
16 cuō 16
16 dié 16 duó
16 16 pián
16 róu 16
16 zhǒng 16 yǒng
16 16
16 dùn 16 táng
16 tuǐ 16 踿
17 dǎo 17 diān
17 17 jiǎn
17 liù,liū 17 niǎn
17 niè 17 pán
17 qī,xī 17
17 17 qiāng
17 17 lián
18 bèng 18 bié
18 chú 18
18 dí,zhí 18 dié
18 qiāng 18 tāng
18 zàn 18
18 zāo 18 pán
18 zōng 18 zhí
18 chōng 18 guàn
18 kuǐ 18 liáo
18 18
18 19 cèng
19 chú 19 cù,jiu
19 蹿 cuān 19 cún,dūn
19 dèng,dēng 19 dūn
19 fán 19 jué
19 jué 19 liāo
19 19 jué
19 dǔn 19 qiāo
19 19
19 zhōng 19
19 19 lìn
19 niǎn 19
19 tuí 19 xiān
20 20 qiào
20 zào 20 zhú,zhuó
20 20
21 lìn 21 chóu
21 21 zhí
21 yuè 21 niǎn
21 22 chán
22 liè 22 xiān
22 zhì 22
22 chú 22 duàn
22 wèi 23 zuān
23 lìn 23 lóng
23 23 wèi
24 xiè 24
24 lán 24 ráng
25 cuān 25 niè
25 25
26 26 zuān
26 lìn 27 jué
28 kuí

Leave a Reply