Component 雨 rain

Component 雨 rain

雨, a pictographic character of rain, serves as semantic component to form characters. Characters formed by the semantic component 雨 express meanings related to rain, climate or weather such as 雪, 雾, 霹, 雳, 雷, 雹, 霉霄, 霏, 震, 霞, 露, 霾, etc.


Character formed by the semantic component 雨.

There are 104 characters formed by the semantic component 雨.

笔划

汉字

拼音

笔划

汉字

拼音

8

yù,yǔ

11

xuě

11

11

11

12

12

pāng

12

wén

12

yún

12

fēn

12

fǒu

12

13

báo

13

léi,lèi

13

líng

13

13

diàn

13

án

13

chì

13

dàng

13

13

13

yāng

14

14

tíng

14

14

diào

15

méi

15

15

pèi

15

xiāo

15

zhà

15

zhèn

15

chén

15

líng

16

fēi

16

huò

16

lín

16

16

shà

16

yīng

16

zhān

16

hóng

16

líng

16

16

tún

16

yīn

16

zhōu

16

shù

17

shuāng

17

xiá

17

mài

17

dòng

17

hóng

17

líng

17

líng

17

17

yīn

18

liù

18

mài

18

18

kuò

18

mèng

18

yǔn

19

ǎi

19

wèi

19

yín

19

19

bīn

19

lóng

19

20

xiàn

20

dài

20

dàn

20

20

tèng

20

21

21

lòu,lù

21

21

méng

21

méng

21

pāng

21

uu

21

wēi

21

yáng

22

mái

22

22

23

dài

23

léi

24

ǎi

24

huò

24

24

lìng

24

fèi

24

lóng

25

ài

26

fēng

27

bǎo

27

27

he

27

29

he

39

bìng

 

 

 

Leave a Reply