Component city 邑阝

Component city 邑阝

邑, a compound ideographic character of city, serves as semantic component to form characters. When 邑 serves as semantic component , it is written as 阝. Characters formed by the semantic component city 邑 express meanings related to city, state, place, residence, name, etc. 邑 also serves as phonetic component.


Character formed by the phonetic component city 邑

浥 挹 俋 唈 悒 have the same pronunciation

Character formed by the semantic component city 邑

There are around 130 characters formed by the semantic component city 邑.

笔划

汉字

拼音

笔划

汉字

拼音

4

dèng

4

tíng

5

kuàng

5

hán

5

qióng

5

māng

5

5

5

5

shān

5

6

bāng

6

bīn

6

fāng

6

nà,nā,nè,nèi,nuó

6

6

xíng

6

xié,yé

6

6

cūn

6

huǒ

6

kàng

6

6

shěn

6

xīn

6

yuán

7

bèi

7

7

bǐng

7

7

hán

7

7

qiū

7

7

tái

7

shào

7

7

yóu

7

zōu

7

7

8

guī

8

8

hòu

8

huán,xún

8

jiá

8

kuài

8

jiāo

8

8

láng

8

8

8

yùn

8

zhèng

8

zhì

8

zhū

8

8

chéng

8

gāi

8

xíng

8

8

8

kuāng

8

8

píng

8

shī

8

yán

9

9

hǎo

9

gào

9

9

jùn

9

9

9

9

yǐng

9

yún

9

jiá

9

9

láng

9

dòu

9

9

gěng

9

bèi

10

chēn

10

10

dān

10

dōu,dū

10

guō

10

10

tán

10

10

yóu

10

10

xiáo

  

  

  

10

qīng

10

ruò

10

xiāng

11

juàn

10

zhōu

11

ě

11

méi

11

shū

11

bèi

11

12

mào

12

hào

12

táng

12

12

chù

12

míng

12

13

13

13

13

liǎo

13

màn

13

qiāo

13

qiāo

13

zhuān

14

14

dān

14

zhèng

14

lín

14

dèng

14

mào

14

méng

14

14

zēng

Leave a Reply