Component eye 目

Component eye 目

目, a pictographic character of eye, mainly serves as semantic component to for characters. Characters formed by the semantic component eye 目 express things related to eyes, vision, actions of eyes, etc. 


Characters formed by the phonetic component eye 目

鉬 钼 mù

Characters formed by the semantic component eye 目

There are 237 characters formed by the semantic component eye 目

Index of importance for the formation of Chinese characters: ⭐️ ⭐️

笔划

汉字

拼音

笔划

汉字

拼音

5

7

dīng

8

máng

8

8

zhí

8

gàn

8

máng

8

9

dān

9

dǔn

9

dùn

9

kàn,kān

9

kōu

9

mào

9

méi

9

miǎn

9

miǎo

9

pàn

9

shěng,xǐng

9

9

xiàng,xiāng

9

zhǎ

9

fǎng

9

fēng

9

yún

9

xián

9

mín

9

míng

9

pān

9

shì

9

xiàn

9

xīn

9

yuǎn

10

chǎo

10

huàn,xuàn

10

lóng

10

mèi

10

mián

10

10

shěng

10

10

yuān

10

zhēn

10

shì

10

shì

10

yǎo

10

bǐng

10

dié

10

10

huò

10

10

kuàng

10

pàng

10

10

10

shēn

10

shèn

10

yāng

10

zhěn

10

zhēn

10

zhēng

10

zhù

11

chī

11

juàn

11

kuàng

11

mí,mǐ,mī

11

11

móu

11

suī

11

tiào

11

yǎn

11

zháo,zhāo,zhe,zhuó

11

zhēng

11

11

11

zhòng

11

11

dié

11

míng

11

11

xuàn

11

tóng

11

yáng

11

zhèn

12

12

é

12

hàn

12

huǎn

12

jiǎn

12

juàn

12

lái

12

shào

12

suō

12

12

xiàn

12

kùn

12

chěng

12

cuó

12

miǎn

12

méi

13

bì,pì

13

cǎi

13

13

13

huī,suī

13

jié

13

jīng

13

lèng

13

13

miáo

13

13

13

shǎn

13

shuì

13

suì

13

13

lài

13

juàn

13

13

gùn

13

hūn

13

jiān

13

li

13

13

13

13

qióng

13

shì

13

tiǎn

13

wān

13

zhēng

13

zhǒu

14

chǒu

14

gāo

14

guì

14

kuí

14

mào

14

ruì

14

sǒu

14

14

chǔn

14

14

hùn

14

hóu

14

huī

14

hūn

14

mèi

14

14

14

xià

14

xǐng

14

14

xuān

14

14

zāi

15

chēn

15

15

mán

15

méng

15

míng

15

xiā

15

chī

15

dàng

15

fen

15

qióng

15

kòu

15

15

15

wěng

15

16

chēng

16

cōng

16

kàn

16

lou,lōu

16

piǎo

16

piē

16

shùn

16

16

mán

16

kōu

16

diāo

16

guī

16

wàn

16

16

zhàng

17

dèng

17

liào,liǎo

17

lín

17

qiáo

17

shěn

17

shùn

17

shùn

17

tóng

17

zhǔ

17

guì

17

chè

17

xián

17

jiàn

17

17

17

17

xuè

17

18

18

méng

18

18

zhān

18

zhào

18

chǒu

18

jiǎn

18

ài

18

huì

18

huò

18

wéi

18

sào

19

xuān

19

nǐng

19

kuàng

19

lei

19

mián

19

mián

19

pín

19

xūn

19

yào

14

lōu

20

jué

20

méng

20

mián

21

huò

21

22

lóng

22

guàn

24

chù

24

kàn

24

24

mǎn

25

tǎng

26

zhǔ

Leave a Reply