Component foot 足

Component foot 足

足, a pictographic character of a foot, serves as semantic component to form characters. Also, it can act as phonetic component to form some characters. Characters formed by the semantic component foot 足 express things related to feet, actions of feet, etc.


Character formed by the phonetic component foot 足

促 捉 浞 cù zhuō zhuó

Character formed by the semantic component foot 足

There are 248 characters formed by the semantic component foot 足.

Index of importance of the semantic component foot 足 for the formation of Chinese characters: ⭐️ ⭐️

笔划

汉字

拼音

笔划

汉字

拼音

7

9

10

bào, bō

10

dǔn

10

趿

10

10

kuà

11

chěn

11

11

jiǎn

11

11

qí,qì

11

qiàng, qiāng

11

yuè

11

zhǐ

11

yuè

11

11

fāng

11

jué

12

12

12

diē

12

dié

12

fú,fū

12

jiā

12

jiàn

12

12

lì,luò

12

páo, pǎo

12

shān

12

tuó

12

tuò

12

zhí

12

pán

12

jiàn

12

12

12

líng

12

mèi

12

12

qiǎ

12

tái

12

12

zhù

13

13

cǐ, cī

13

duǒ

13

gēn

13

guì

13

13

jiá

13

jiāo

13

kuà

13

kuǐ

13

13

qiāo

13

qióng

13

tiào

13

xiān

13

xiǎn

13

zhuǎi

13

cǎi

13

duò

13

13

pián

13

dài

13

dié

13

zhū

13

13

quán

13

xiáng

13

13

zhēng

13

zhì

14

chóu

14

cūn

14

14

14

liáng,liàng

14

xué

14

yǒng

14

jìng

14

14

shū

14

chuò

14

跿

14

jiǎo

14

móu

14

14

niè

14

xiāo

14

qiāo

14

shū

7

15

15

cǎi

15

chí

15

chuō

15

15

diǎn

15

huái

15

15

jiàn

15

15

juǎn,quán

15

qī,yǐ

15

tà,tā

15

15

wǎn

15

15

zhí

15

zhì

15

zōng

15

15

jiàn

15

pèng

15

lèng

15

wěi

15

15

guā

15

jié

15

15

15

lún

15

nuò

15

niè

15

niè

15

qiè

15

zhě

15

zōng

16

chǎ

16

chěn

16

chuài

16

chuǎn

16

cuō

16

16

dié

16

duó

16

16

pián

16

róu

16

16

zhǒng

16

yǒng

16

16

16

dùn

16

táng

16

tuǐ

16

踿

17

dǎo

17

diān

17

17

jiǎn

17

liù,liū

17

niǎn

17

niè

17

pán

17

qī,xī

17

17

17

qiāng

17

17

lián

18

bèng

18

bié

18

chú

18

18

dí,zhí

18

dié

18

qiāng

18

tāng

18

zàn

18

18

zāo

18

pán

18

zōng

18

zhí

18

chōng

18

guàn

18

kuǐ

18

liáo

18

18

18

19

cèng

19

chú

19

cù,jiu

19

蹿

cuān

19

cún,dūn

19

dèng,dēng

19

dūn

19

fán

19

jué

19

jué

19

liāo

19

19

jué

19

dǔn

19

qiāo

19

19

19

zhōng

19

19

19

lìn

19

niǎn

19

19

tuí

19

xiān

20

20

qiào

20

zào

20

zhú,zhuó

20

20

21

lìn

21

chóu

21

21

zhí

21

yuè

21

niǎn

21

22

chán

22

liè

22

xiān

22

zhì

22

22

chú

22

duàn

22

wèi

23

zuān

23

lìn

23

lóng

23

23

wèi

24

xiè

24

24

lán

24

ráng

25

cuān

25

niè

25

25

26

26

zuān

26

lìn

27

jué

28

kuí

 

 

 

Leave a Reply