Component mouse 鼠

鼠

鼠, mouse, rat, serves as semantic to express things related to mouse/rat, animals of rat family, or mouse-like animals, or phonetic component.

Characters with the phonetic component 鼠:

癙 Shǔ

Characters with the semantic component 鼠:

鼤 鼢 鼣 鼩 鼫 鼬 鼪 鼥 鼦 鼨 鼧 鼭 鼮 鼯 鼰 鼱 鼵 鼲 鼹 鼳 鼶 鼹 鼸 鼷 wén fén fèi qú shí yòu shēng bá diāo zhōng tuó shí tíng wú niàn jīng tū hún yǎn jú sī yǎn xiàn xī

For detailed study of 

Leave a Reply