component snake 巴

component snake 巴

巴, originally snake, means: to hope for anxiously; to expect; to cling to; to stick to. It serves as phonetic component.

Characters formed by the phonetic component snake 巴

吧 把 爸 疤 靶 皅 葩 筢 芭 耙 粑 钯 岜 夿 羓 笆 弝 跁 豝 蚆 紦 鲃 爬 杷 琶 钯 妑 帊 舥 ba bǎ bà bā bǎ pā pā pá bā bà bā bǎ bā bā bā bā bà bà bā bā ba bā pá pá pá bǎ pā pà pā

See detailed explanation

Leave a Reply