Component 广 house

Component 广 house

广 (simplified from ), originally a house, serves as semantic component to form characters. Characters formed by the semantic component 广 have to do with house.

Characters formed by the semantic component 广

There are 115 characters formed by the semantic component 广.

笔划

汉字

拼音

笔划

汉字

拼音

3

广

ān,guǎng

5

5

guǎng

5

tīng

5

6

qìng

6

zhuāng

6

me

7

7

chuáng

7

guǐ

7

7

7

7

7

yìng,yīng

7

jiè

7

zhuāng

7

bài

7

dùn

7

qín

7

8

de,dǐ

8

diàn

8

fèi

8

8

gēng

8

miào

8

páng

8

páo

8

tóng

8

9

dù,duó

9

tíng

9

xiáng

9

xiū

9

9

bìng

9

9

tiāo

9

zhì

9

zhì

10

10

zuò

10

10

10

guǐ

10

máng

10

xiāo

10

yóu

11

ān

11

11

kāng

11

láng

11

qǐng

11

shù,zhù

11

tuǒ

11

yōng

11

11

shù

11

庿

miào

11

sōng

11

chěng

11

11

lái

12

gēng

12

xiāng

12

12

jiù

12

fèi

12

sōu

12

guī,huì,wěi

12

sōu

12

12

jiù

13

áo

13

kuò

13

lián

13

shà

13

yìn

13

13

è

13

liù

13

zhì

14

jǐn,qín

14

liào

14

jiù

14

guǎng

14

dài

14

lóu

14

14

qǐng

14

14

15

chán

15

chú

15

15

kɑo x

15

miào

15

chǎng

15

15

fèi

15

xīn

16

lǐn

16

xiè

16

lǐn

16

kuài

16

16

qiáng

18

liáo

19

ji

19

20

tīng

20

xiān

20

yǐng

21

yōng

22

25

tīng

Leave a Reply