Vocabulary for HSK level 1

Vocabulary for HSK level 1 part II

Vocabulary for HSK level 1

新汉语水平考试HSK(一级)词汇表 Vocabulary for HSK level 1
A 1.ài 爱
B 2.bā 八 3.bàba 爸爸 4.bēizi 杯子 5.Běijīng 北京 6.běn 本 7.bú kèqi 不客气 8.bù 不
C 9.cài 菜 10.chá 茶 11.chī 吃 12.chūzūchē 出租车
D13. dǎ diànhuà 打电话 14.dà 大 15.de 的 16.diǎn 点 17.diànnǎo 电脑 18.diànshì 电视 19.diànyǐng 电影 20.dōngxi 东西 21.dōu 都 22.dú 读 23.duìbuqǐ 对不起 24.duō 多 25.duōshao 多少
E 26.érzi 儿子 27.èr 二
F 28.fànguǎn 饭馆 29.fēijī 飞机 30.fēnzhōng 分钟
G31.gāoxìng 高兴 32.gè 个 33.gōngzuò 工作 34.gǒu 狗
H 35.hànyǔ 汉语 36.hǎo 好 37.hē 喝 38.hé 和 39.hěn 很 40.hòumiàn 后面 41.huí 回 42.huì 会 43.huǒchēzhàn 火车站
J 44.jǐ 几 45.jiā 家 46.jiào 叫 47.jīntiān 今天 48.jiǔ 九
K 49. kāi 开 50.kàn 看 51.kànjiàn 看见 52.kuài 块
L 53.lái 来 54.lǎoshī 老师 55.le 了 56.lěng 冷 57.lǐ 里 58.líng 零 59.liù 六
M 60.māma 妈妈 61.ma 吗 62.mǎi 买 63.māo 猫 64.méi 没 65.méi guānxi 没关系 66.mǐfàn 米饭 67.míngtiān 明天 68.míngzi 名字
N 69.nǎ 哪(nǎr 哪儿) 70.nà 那(nàr 那儿) 71.ne 呢 72.néng 能 73.nǐ 你 74.nián 年 75.nǚ’ér 女儿
P 76.péngyou 朋友 77.piàoliang 漂亮 78.píngguǒ 苹果
Q 79.qī 七 80.qián 钱 81.qiánmiàn 前面 82.qǐng 请 83.qù 去
R 84.rè 热 85.rén 人 86.rènshi 认识 87.rì 日
S 88.sān 三 89.shāngdiàn 商店 90.shàng 上 91.shàngwǔ 上午 92.shǎo 少 93.shéi 谁 94.shénme 什么 95.shí 十 96.shíhou 时候 97.shì 是 98.shū 书 99.shuǐ 水 100.shuǐguǒ 水果 101.shuìjiào 睡觉 102.shuōhuà 说话 103.sì 四 104.suì 岁
T 105.tā 他 106.tā 她 107.tài 太 108.tiānqì 天气 109.tīng 听 110.tóngxué 同学
W 111.wèi 喂 112.wǒ 我 113.wǒmen 我们 114.wǔ 五
X 115.xǐhuan 喜欢 116.xià 下 117.xiàwǔ 下午 118.xià yǔ 下雨 119.xiānsheng 先生 120.xiànzài 现在 121.xiǎng 想 122.xiǎo 小 123.xiǎojiě 小姐 124.xiē 些 125.xiě 写 126.xièxie 谢谢 127.xīngqī 星期 128.xuésheng 学生 129.xuéxí 学习 130.xuéxiào 学校
Y 131.yī 一 132.yīfu 衣服 133.yīshēng 医生 134.yīyuàn 医院 135.yǐzi 椅子 136.yǒu 有 137.yuè 月
Z 138.zài 在 139.zàijiàn 再见 140.zěnme 怎么 141.zěnmeyàng 怎么样 142.zhè 这 (zhèr 这儿) 143.Zhōngguó 中国 144.zhōngwǔ 中午 145.zhù 住 146.zhuōzi 桌子 147.zì 字 148.zuótiān 昨天 149.zuò 坐 150.zuò 做

Leave a Reply