Radical heart 心

Radical heart 心

The radical 心 can combine with other parts in two different ways to form new characters. 


1. When the radical heart 心 is on the left side, it is written as 忄, such as 忆悟悔惜怜. Mostly, the words formed in this way are semantic left-phonetic right, e.g. 惊, 惧 and they are related to thought, feeling, mood, emotion, etc.

2. When the radical heart 心 is at the bottom and it keeps the same writing, such as 忘悲恐愁惑. Mostly, the words formed in this way are phonetic top-semantic bottom, e.g 愿, 忍, etc, and they are also related to thought, feeling, mood, emotion, etc.

Characters with the radical heart 忄

笔划

汉字

拼音

笔划

汉字

拼音

3

xīn

4

4

róu

5

dāo

5

dìng

5

6

chàn

6

cǔn

6

gān

6

6

máng

6

fān

6

gǎi

6

6

6

shì

7

biàn

7

chàng

7

chén

7

chōng

7

chuàng

7

怀

huái

7

kài

7

kuài

7

niǔ

7

òu

7

sōng,zhōng

7

wàn

7

7

7

xiān

7

xīn

7

yōu

7

zhì

7

kāng

7

cuì

7

tún

7

hún

7

jiá

7

7

kuáng

7

7

qián

7

7

tài

7

mǐn

7

xiōng

4

gōng

8

8

chāo

8

chù

8

8

fèi,fú

8

guài

8

8

lián

8

8

8

pēng

8

qiè

8

tiē

8

xìng

8

yàng

8

8

8

zhèng,zhēng

8

huǎng

8

zuò

8

bàn

8

bǎo

8

8

8

bǐng

8

yóu

8

8

8

8

kòu

8

gi

8

mín

8

8

náo

8

pēi

8

8

8

xuàn

8

yōu

8

9

9

dòng,tōng

9

hèn

9

héng

9

huǎng

9

huī

9

huí

9

kǎi

9

9

kuāng

9

nǎo

9

pēng

9

qià

9

shì

9

tián

9

tiāo

9

tòng

9

xiōng

9

9

xún

9

yān

9

yú,yù

9

9

yùn

9

zhǐ

9

9

guài

9

héng

9

lìn

9

chì

9

dié

9

guǐ

9

9

xiào

9

lǎo

9

máng

9

móu

9

qiū

9

quán

9

shàng

9

shì

9

9

xié

9

9

yuè

10

bèi

10

hàn

10

hào

10

huǐ

10

juàn

10

kuī

10

kǔn

10

10

liàng

10

mǐn

10

10

qiān

10

qiǎo,qiāo

10

quān

10

sǒng

10

10

10

10

10

yuè

10

10

10

chěng

10

hēng

10

jiè

10

10

lìn

10

mán

10

nǎo

10

qiàn

10

qiè

10

10

10

yǒng

10

yuè

11

cán

11

cǎn

11

chǎng,tǎng

11

chóu

11

chuò

11

cóng

11

cuì

11

dá,dàn

11

dào

11

diàn

11

dūn

11

fěi

11

guàn

11

11

hūn

11

11

jīng

11

11

kōng

11

11

qiè

11

qíng

11

quán

11

11

wǎn

11

wǎng

11

wéi

11

11

xìng

11

xiè

11

chàng

11

lán

11

tán

11

guàn

11

gǔn

11

guǒ

11

jiān

11

jīn

11

kǎn

11

11

lǔn

11

niàn

11

qióng

11

tiǎn

11

xīn

11

11

ying

8

zhou

8

zhòu

12

bēi

12

12

12

biǎn

12

dié

12

duǒ

12

ě

12

fèn

12

huǎng,huāng,huɑng

12

huáng

12

kǎi

12

kuì

12

kuì

12

lèng

12

qiǎo

12

qín

12

sāo

12

xīng

12

yīn

12

12

yùn

12

zhuì

12

zōng

12

miǎn

12

qiè

12

12

12

yùn

12

mǐn

12

nǎo

12

cǎo

12

chén

12

dàng

12

12

12

huàn

12

12

mèn

12

nuò

12

sāi

12

12

wēi

12

wěi

12

xuān

12

xuān

12

yǎn

12

yǒng

12

còng

13

qiàn,qiè

13

shè

13

shèn

13

13

tāo

13

zào

13

13

13

kǎi

13

chuàng

13

kài

13

13

ào

13

13

gōng

13

huàng

13

13

lián

13

mǐng

13

13

13

shèn

13

sǒng

13

yùn

13

13

xié

13

yǎng

13

yáo

13

yǒng

13

yún

14

chì

14

kāng

14

liáo

14

màn

14

piào

14

yōng

14

òu

14

qiān

14

cán

14

duò

14

tòng

14

14

shè

14

cǎn

14

guàn

14

cáo

14

chēng

14

còng

14

cuī

14

guó

14

qín

14

juàn

14

lóu

14

mán

14

14

shāng

14

shuǎng

14

tuán

14

zhāng

15

ào

15

cǎn

15

chōng

15

dǒng

15

huì

15

jǐng

15

liǎo

15

qiáo

15

zēng

15

fèn

15

kuì

15

dàn

15

15

duì

15

lián

15

mǐn

15

cán

15

15

chéng

15

15

fān

15

jiāo

15

xiāo

15

jué

15

jùn

15

lào

15

péng

15

shéng

15

sōng

15

15

tán

15

tǎn

15

15

xián

16

cǎo

16

chù

16

dàn

16

hàn

16

lǎn

16

lǐn

16

xiè

16

xuān

16

méng

16

16

náo

16

16

lǐn

16

ài

16

huái

16

jiǎo

16

16

mèng

16

qín

16

16

tǎn

16

wèi

16

xiān

16

13

zhòu

17

chóu

17

nuò

17

nuò

17

ài

17

yān

17

dāi

17

17

kuǎng

17

lán

17

miè

17

17

xià

17

yǎng

17

yìn

17

zhì

18

měng

18

chàn

18

18

huì

18

liú

18

yōu

18

zhì

19

huái

19

lǎn

19

20

huān

20

chàn

20

ràng

21

shè

21

22

23

jué

23

tǎng

Characters with the radical heart 心

想,忘。忌,忍,态,忠,怂,悠,忽,恙,志,念,忿,葱,怨,急,总,怒,怠,恐,恶,恩,息,恋思,恳,恕,忐,忑,悬,患,悠,您,悉,惹,惠,惑,悲,崽,惩,惫,感,愈,愚,愁,意,慈,惠

Leave a Reply