Vocabulary about sea

Vocabulary about sea

Do you love the sea? 你喜欢大海吗? These words about sea are waiting for your to learn. 


海水 Hǎi shuǐ seawater

海风 hǎi fēng sea breeze

海浪 hǎi làng sea wave

海鸟 hǎi niǎo seabirds

海岸 hǎi’àn coast

海平面 hǎi píng miàn sea level

海峡 hǎi xiá gulf

海湾 hǎi wān bay

海底 hǎi dǐ seabed

海草 hǎi cǎo seaweed

海狮 hǎi shī sealion

海马 hǎi mǎ seahorse

海象 hǎi xiàng walrus

海豹 hǎi bào seal

Leave a Reply